Logo Translating-IT

DeutschDE
FrançaisFR
LëtzebuergeschLU
Informations sur les cookies:

En utilisant nos services vous acceptez l'utilisation de Cookies. Ceux-ci ne sauvegardent que votre langue, cet acquiesquement pour l'utilisation de Cookies pour votre prochaine visite (permanent) et l'identifiant de séance (temporaire), si vous créez un compte sur notre site, mais pas de données personelles ou de suivi.

Pour masquer ces informations sur les cookies de façon permanente, cliquez OK.
Liste des verbes luxembourgeois officiels et du langage familier avec traductions

La catégorisation en officiel (marqués avec X) et familier (sans marquage) est basée sur la liste officielle des verbes luxembourgeois (Les verbes Luxembourgeois - D'Lëtzebuerger Verben) du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. Les verbes luxembourgeois qui ne figurent pas dans cette publication, sont considérés comme inofficiels (familiers). Ils sont utilisés dans le luxembourgeois quotidien, mais sont à éviter dans des textes luxembourgeois écrits.

Luxembourgeois?nbsp;Officiel?nbsp;Français
   
A  
   
abäerdenX 
abalsaméierenXembaumer
abannenXrecouvrir
abauenXmonter
abeezenXmariner
abegräifenXenglober
abehalenXretenir
abéienXengager
abéissenXcesserd'avoir
aberuffenXconvoquer
abestuedenX 
abettenXencastrer
abezéienXimpliquer
abiergerenXnaturaliser
abildenXimaginer qch.
abiméierenXabîmer
abitzenXcoudre
ablennenXmontrer
abokelenX 
abonnéierenXabonner
abordéieren aborder
abrächenX 
abréngenXdéposer
abrennenXmarquerqn.auferrouge
abriechenXintroduire par effraction
abrockenXcauser
absolvéierenXaccomplir
absorbéierenXabsorber
abuddelenXenfouir
abuséierenXabuser
accabléierenXaccabler
accaparéierenXaccaparer
acceleréierenXaccélérer
accentuéieren accentuer
acceptéierenXaccepter
acclaméierenX 
accordéierenXaccorder
accouchéierenXaccoucher
accreditéierenXaccréditer
accumuléierenXaccumuler
accuséieren un
acquittéierenXacquitter
acrèmenXmettre de la crème à 
adaptéierenXadapter
addéierenXadditionner
administréieren administrer
adoptéierenXadopter
adresséierenXadresser
äerdenXmettre à la terre
afaassenXborder
afachenX 
afalenXvenir à l'esprit
afänkenXrattraper
afannenXvenir
aféierenXintroduire
afëllenXmettre en bouteilles
afenXune
afettenXgraisser
afferenXsacrifier
affichéierenXafficher
affiliéierenXaffilier
affirméierenXaffirmer
afierwenXteindre
afléissenXintégrer
afréierenXcongeler
afriessenXparunprocessuschimique
afügenXinsérer
ageheienXposter
agéierenXagir
agéissenXarroser
agencéierenXagencer
agesinnXreconnaître
agestoenXadmettre
aglidderenXintégrer
agoenXcontracter
agoniséierenXagoniser
agraféierenXagrafer
agräifenXintervenir
agravéierenXaggraver
agrenzenXrestreindre
agresséierenXagresser
agruewenXenfouir
ahnenXdouterde
ajoenX 
ajournéierenXajourner
ajustéierenXajuster
akachenXcuire
akafenXacheter
akalkuléierenXincluredanssescalculs
akäppenX 
akapselenXencapsuler
akasséierenXencaisser
akéierenX 
akellerenXfaire provision de
akeren labourer
akesselenXencercler
akklimatiséierenXacclimater
aklammenXdansunvéhicule
akleedenXhabiller
aklemmenXimmobiliser
akliewenXcollerdans
akloenXréclamer
aknéckenXcheville
akräichenX 
akrämpenXaccrocher
akreesenXencercler
aktivéierenXactiver
aktualiséierenXactualiser
alachenX 
alafenXarriver
alagerenXentreposer
alarméierenXalarmer
alaudenXmarquerledébutde
aleedenXentamer
aleeënXmettredans
aleienX 
aléisenXencaisser
alenkenXfaire des concessions
alertéierenXalerter
aliewenXacclimater
alignéierenXaligner
aliichtenXparaîtreévident
aliwwerenXhospitaliser
alliéierenXallier
alogéierenXemménager
aloggenXconnecter
alphabetiséierenXalphabétiser
alternéierenXalterner
aluedenXinviter
amaachenXmettre en bocaux
amarschéierenXentrerenformation
amasséierenX 
amauerenXemmurer
ameesselenXgraver
amenagéierenXaménager
amendéierenXamender
amëschenXmêler de
ameséierenXamuser
amortiséierenXamortir
amputéierenXamputer
amummenXemmitoufler
analyséierenXanalyser
anäscherenXincinérer
anästheséierenXanesthésier
ancheckenXfaire enregistrer
andeckenXapprovisionner
andeelenXrépartir
andréchnenXdéssécher
andréckenXenfoncer
andréienXvis
andréinenXvis
andreiwenXréclamer
andréngenXpénétrer
androenXnoter
anduckelenX 
anengenXrestreindre
anhaenXenfoncer
anhakenXaccrocher
anhalenXrespecter
anhänkenXaccrocher
anhauchenXsouffler
anhuelenXprendre
animéierenXanimer
animpfenXinculquer
ankerenXancrer
annäipenXassoupir
annektéierenXannexer
ännerenXchanger
annexéieren annexer
anniwwelenX 
annoncéierenXannoncer
annulléierenXannuler
anootmenXrespirer
antippenXdesdonnées
antompenXassoupir
antrainéierenXapprendre
antrëllenX 
antriedenXélargir
antriichterenXseriner
äntwerenXrépondre
anübenXétudier
anzapenX 
anzeechnenXdessiner
anzeemenX 
anzéienXrecoucrer
anzementéierenXcimenter
apakenXemballer
apapenXencoller
apaukenX 
apechenXcollerdans
apéilenX 
apendelenXéquilibrer
apierchenXapprocher
aplangenXprévoir
appelléierenXappeler
apperenX 
applaudéierenXapplaudir
applizéierenXappliquer
apportéierenXapporter
appreciéierenXapprécier
approuvéierenXapprouver
approvisionéierenXapprovisionner
approvisionnéierenX 
aprogramméierenXprogrammer
aprouwenXrépéter
aquartéierenXloger
aräissenXdéchirer
araschtenXrouiller
araumenXranger
arbitréierenXarbitrer
archivéierenXarchiver
arechnenXinclure
aréckenXrenforcer
areechenXdéposer
areesenXdansunpaysétranger
areidenX 
areienXranger
aréierenXdélayer
areiwenXenduire
arenkenXremboîter
arennenXenfoncer
argumentéierenXargumenter
ariedenXfaire croire
ariichtenXaménager
aritzenXgraver
arméierenXarmer
arodéierenXroder
arrangéierenXarranger
arrêtéierenXarrêter
artikuléierenXarticuler
arummenXencadrer
asäckelenXempocher
asackenXterre
asalzenXsaler
asammelenXramasser
asangenXéchaufferlavoix
aschäerfenXinculquer
aschaltenXallumer
aschärenXengranger
aschätzenXapprécier
aschëddenXverser
aschëffenXembarquer
aschéissenXtirer
aschëppenX 
aschläichenXglisser
aschléckenX 
aschleefenXroder
aschléiferenXendormir
aschleisenXintroduire clandestinement
aschléissenXinclure
aschlëppenX 
aschloenXenfoncer
aschlofenXendormir
aschmeechelenXinsinuer
aschmëlzenXfaire fondre
aschmierenXenduire
aschmuggelenX 
aschneidenXentailler
aschoulenXscolariser
aschränkenXrestreindre
aschrauwenXvisser
aschreiwenXinscrire
aschubsenXpousser
aschüchterenXintimider
aseeënXentailler
aseefenXsavonner
aseenenXconfirmer
asehéckenX 
aséinenXsemer
asetzenXfaire appel à 
asëtzenXêtre emprisonné
asickerenXinfiltrer
aspanenXoutillage
aspärenXenfermer
asphaltéierenXasphalter
asprangenXenclencher
asprëtzenXinjecter
aspuerenXéconomiser
assembléierenXassembler
assimiléierenXassimiler
assistéierenXassister
associéierenXassocier
assortéierenXassortir
assuréierenXassurer
astanzenXestamper
astellenXembaucher
astëmmenXmettre dans l'ambiance
astoenXgarantir
astoussenXenfoncer
astudéierenXapprendre
astufenXclasser
attachéierenXattacher
attackéierenXattaquer
attestéierenXattester
attribuéierenXattribuer
ausaartenXdégénerer
ausbäissenXdent
ausbalancéierenXbalancer
ausbaschtenX 
ausbauenXdémonter
ausbedéngenXrepandre
ausbehalenXexcepter
ausbëlzenXdébosseler
ausbenX 
ausbesserenXrafistoler
ausbezuelenXpayer
ausbigelenX 
ausbildenXdonner une formation
ausbleiwenXnepassurvenir
ausblosenXéteindre
ausbotzenXnettoyer
ausbreedenXétendre
ausbréienX 
ausbrennenXbrûlerentièrement
ausbriechenXévader
ausbuddelenXdéterrer
ausbuerenXaléser
ausdäitschenXdégermaniser
ausdeelenXdistribuer
ausdenkenXimaginer qch.
ausdënstenXdégagerdelavapeur
ausdiskutéierenXdébattre
ausdoenXvêtement
ausdréchnenXdéssécher
ausdréckenXpresser
ausdréienXéteindre
ausdréinenXéteindre
ausdreiwenXmeneraupâturage
ausdrénkenXuneboisson
ausdroenXdistribuer
ausfalenXtomber
ausfechtenX 
ausféierenXlivrer
ausfléienX 
ausflippenXénerver
ausfouenXjointoyer
ausfriessenXfaire
ausfroenXquestionner
ausfuerschenXquestionner
ausgeheienXéjecter
ausgéissenXverser
ausgesinnXavoirl'airde
ausginnXdépenser
ausgläichenXcompenser
ausgoenXterminer
ausgreewenX 
ausgruewenXdéterrer
aushaenX 
aushalenXsupporter
aushänkenXétendredehors
ausheelenXguérir
aushëllefenXaider
aushéngerenXréduire par la faim
aushielechenX 
aushiewenXcreuser
auskachenXbouillir
auskämmenXdémêler
auskennenXconnaîtreen
auskierenXdehors
auskippenXdéverser
ausklamerenXéluder
ausklappenXbattre
ausklénkenXdétacher
auskligelenX 
ausknipsenXéteindre
auskommenXdébrouilleravec
auskoppelenX 
auskräischenXarrêter de pleurer
auskrämpenXdécrocher
auskrazenXgratter
auskromenXressortir
auskuckenXchercherduregard
auskuréierenXguérir
auslaachenXmoquerde
auslaaschtenXexploiter à plein rendement
auslaatschenXdeschaussures
auslafenXécouler
ausläffelenXà l'aide d'une cuillère
ausläschenXéteindre
auslauschterenXespionner
ausleeënXplacerparterre
ausleierenXuser
ausléinenXemprunter qch
ausléisenXsusciter
ausliichtenXà fond
ausliwwerenXdistribuer
ausloossenXlaisser passer
auslousenXtirer au sort
ausluedenXdécharger
ausmaachenXéteindre
ausmauerenXmaà§onner
ausmolenXimaginer qch.
ausmoossenXmesurer
ausmusterenXréformer
ausnotzenXexploiter
ausootmenXexpirer
auspäifenXsiffler
auspakenXdéballer
auspéilenX 
ausplapperenX 
ausplätschenX 
auspolsterenXcapitonner
auspompelenXvider
ausposaunenXcriersurlestoits
auspressenXpresser
ausprobéierenXessayer
ausquartéierenXdéloger
ausquëtschenXinterroger
ausradéierenXéliminer
ausraiberenXdévaliser
ausräissenX 
ausrangéierenXmettre hors service
ausrappenXarracher
ausraschtenXreposer
ausraumenXvider
ausrechnenXcalculer
ausreecherenXenfumer
ausreesenXpartir
ausreidenXpromener à cheval
ausreiwenXeffacer
ausreizenXépuiser
ausrenkenXdéboîter
ausrëselenXsecouer
ausriedenXdissuader qn. de faire qch.
ausriichtenXobtenir
ausrouenXreposer
ausruffenXproclamer
ausrullenXdérouler
ausrutschenXglisser
ausschaffenXélaborer
ausschäffenXépuiser
ausschaltenXéteindre
ausschëddenXunrécipient
ausschëffenXdébarquer
ausschéissenXtirer la balle endehors du terrain
ausschellenX 
ausschléissenXexclure
ausschloenXextraireparuncoup
ausschlofenXdormirtoutsonsoûl
ausschluechtenXabattre
ausschluppenXvider son verre
ausschmierenXgraisser
ausschneidenXdécouper
ausschnoffelenXfouiner
ausschreiwenXécrireentouteslettres
ausschwäifenXexagérer
ausschwätzenXexprimer
ausséinenXsemer
aussënnerenXtrier
äusseren exprimer
aussetzenXabandonner
aussichenXfouiller
aussoenXexprimer
aussortéierenXretirer
ausspanenXdételer
ausspärenXfermer la porte à 
ausspartelenX 
ausspillenXavoir une carte à jouer
ausspionéierenXespionner
ausspreedenXétendre
ausspriechenXprononcer
ausspullenXrincer
ausstackenX 
ausstafféierenXaménager
ausstëbsenX 
ausstellenXexposer
ausstiechenXsupplanter
ausstierwenXéteindre
ausstoenXsupporter
ausstoppenXbourrer
ausstoussenXémettre
aussträichenXrayer
ausstralenXdiffuser
ausstreckenXtendre
ausstreeënXrépandre
aussuckelenXsucer
austauschenXéchanger
austéitschenXdébosseler
austrappenX 
austricksenXrouler
austriedenXpartirde
ausübenXexercer
ausverkafenXsolder
auswäertenXévaluer
auswäichenXfaire une embardée
auswalzenXlaminer
auswanderenXémigrer
auswäschenXnettoyer
ausweisenXexpulser
auswerfenXéjecter
auswëschenXeffacer
auswielenXchoisir
auswiesselenXremplacer
auswuchtenXéquilibrer
auswuessenX 
auszeechnenXcaractériser
auszéienXdéménager
auszielenXcompter
automatiséierenXautomatiser
autoriséierenXautoriser
avancéierenXavancer
avantagéierenXavantager
avertéierenXavertir
avortéieren avorter
awanderenXimmigrer
awéckelenXenvelopper
aweckenX 
aweechenXfaire tremper
aweienXinaugurer
awëllegenXaccepter
awennenXobjecter
awerfenXposter
awierkenXagir
awiesselenXfaire jouer en remplacement
awuessenXincarner
axéierenXaxer
   
B  
   
baangenXcraindre
baatschenXbattre
babbelenXbabiller
bâcléierenXbâcler
baffenXmanger
bagatelliséierenXdégonfler
baggerenXtravailleravecunepellemécanique
bäibauenXà uneconstruction
bäibehalenXmaintenir
bäibréngenXapprendre qch. à qn.
bäidréckenXfermer
bäidréienXserrer
bäidréinenXserrer
bäidroenXcontribuer
bäifalenXblâmer
bäifléckenXajouter
bäiginnXadjoindre
bäigoenXavoirunaccidentdelaroute
bäihalenXmaintenirenplace
bäikafenXacheterenplus
bäikommenXajouter
bäikréienXrecevoir
bäilafenXfaire avoir
bäileeënXparticiperà hauteurde
bäileienXêtre situé
bäiléierenXélargirsesconnaissances
bäiloossenX 
bäimaachenXentrebâiller
bäimëschenXajouter
bäischärenX 
bäischmierenXflagorner
bäischwätzenX 
bäisetzenXinhumer
bäisprangenX 
bäissenXmordre
bäisteierenXcontribuer
bäistoenXapporter son soutien moral à qn.
bäistoussenXarriver
bäitriedenXadhérer
bäizéienXentrebâiller
bakenXcuire
balancéierenXbalancer
ballerenXtirailler
baluckenXloucher
bampelenXpendiller
banaliséierenXbanaliser
bandagéierenX 
bändegenXdompter
bännegen maîtriser
bannenXficeler
barluckenXloucher
baschtenXfendre
baséierenXbaser
bastelenXbricoler
batschenXfrapper
bauenXconstruire
baupsenXgrogner
beaarbechtenXoccuperde
beafenXdévisager
beaflossenXinfluencer
beamenXtéléporter
beandrockenXimpressionner
beäntwerenXrépondreà 
beasprochenX 
becherenXpicoler
béchsenXbosser
béckenXbaisser
bedalenX 
bedämpenXcouvrirdefumée
bedankenXdiremerci
bedauerenXregretter qch.
bedeckenXrecouvrir
bedeitenXsignifier
bedéngenXservir
bedenkenXconsidérer
bedrängenXcoincer
bedrecksenXsalir
bedrécksen  
bedreeënXmenacer
bedréienXtromper
bedrénkenXenivrer
beducksen rouler
bedupsenXrouler
beduxenXrouler
beetschenXtabasser
beezenXteinter
befaassenXchargerde
befähegenXqualifier
befalenXagresser
befannenXsituer
befestegenXancrer
befielenXordonner
befleckenXtacher
befollegenXsuivre
befreienXlibérer
befriddegenXsatisfaire
befuerenX 
begaachelenXséduire
begannenXhâter
begeeschterenXenthousiasmer
begéinenXrencontrer
begéissenXarroser
begierenXdésirer
beginnXrendre à 
begladderenXsalir
begläichenX 
begléckenX 
begleedenXaccompagner
begnodegenXgracier
begoenXcommettre
begräifenXcomprendre
begréissenXsaluer
begrënnenXjusitifier
begrenzen borner
begruewenXenterrer
behaaptenXaffirmer
behaenXtailler
behäerzegenXrendre à couer
behalenXgarder
behandelenXtaiter
behëllefenXrecourirà 
behellegenXimportuner
behënnerenXgêner
beherrschenXmaîtriser
behiddenXgarder
behiewenXremédierà 
behuelenXcomporter
beichtenXconfesser
beidelenX 
béienXtordre
beierwenX 
béissenXexpier
bejärenX 
bejéimerenXlamenter
bekämpfenXcombattre
bekäppenXpiger
bekäschtegenXnourrir
bekatzenXgerbersur
bekéierenXconvertir
bekëmmerenXoccuper
bekennenXconfesser
beklaatschenXmédire
beklakenX 
bekloenXplaindre
beknaschtenXsalir
bekommenXrecevoir qch.
bekräftegenXconfirmer
bekrichenXfaire la guerre
bekuckenXregarder
belaaschtenXcharger
belagerenXassiéger
belästegenXdéramger
belauerenXépier
beleedegenX 
beleeënXprouver
beleeërenX 
belëftenXaérer
beleidegen offenser
beléienXmentirà qn.
beléierenXinstruire
beliewenXanimer
beliichtenXéclairer
beliwwerenXapprovisionner
belounen récompenser
beluedenXcharger
beluewenXlouer
beluxenXvoler
bemängelenXcritiquer
bematleedenXplaindre
beméienXsolliciter
bemierkenXremarquer
bemokelenX 
bemolenXpeindre
bemomperenX 
bemoossenXmesurer
bemusterenXéchantiller
bëndelenX 
beneidenXenvier
benennen nommer
bengelen harceler
benodeelegenXdésavantager
benoriichtegenXinformer
benotzenXutiliser
beobachtenXobserver
beonrouegenXinquiéter
beootmenXpratiquerlarespirationartificiellesur
bepakenXcharger
bepinselenXpeindre
bepissenXurinersur
beplanzenXplanter
bequeemenXplier
beräicherenXenrichir
berappenXcracher
berechnenXcalculer
berechtegenXautoriser
berécksichtegenXconsidérer
bereecherenXenrichir
bereedenXaccomoder
bereesenXpays
bereethalenX 
bereienXregretter
beréierenXtoucher
beréierenX 
berengegenXrégler
beréngenXbaguer
berepsenX 
berichenXflairer
beriedenXdiscuter
beriichtenXrapporter
beriselenXdistraire
berodenXconseiller
berotschloenXconseiller
berouegenXcalmer
berouenXreposer
berücksichtegen prendre en considération
beruffenXappeler
besabbelenXtacher
besangenX 
besannenX 
besaufenXsoûler
beschafenX 
beschäftegenXoccuper
beschäissenXchier
bescheinegenXattester
beschéissenXtirer sur
beschëllegenXaccuser
beschenkenXgratifier
beschichtenXrecouvrir
beschiedegenXabîmer
beschiermenXprotéger
beschlagnahmen confisquer
beschléissenXdécider
beschleunegen accélérer
beschloenXferrer
beschmierenXbarbouiller
beschmotzenXsalir
beschneidenXtailler
beschnëppelenXtailler
beschnoffelenXflairer
beschränkenXentenirà 
beschrëftenXétiqueter
beschreiwenXdécrire
beschummelenXescroquer
beschupsenX 
beschwätzenXdiscuter
beschwéierenXplaindre
beschwierenXjurer
beschwindelenXescroquer
beseechenXurinersur
bëselenXcavaler
besënnenXprendre conscience de
besetzenXoccuper
besëtzen posséder qc.
besichenXrendre visite à qn.
besichtegen visiter
besidelenXpeupler
besigelenXsceller
besiichtegenXunlieu
bespanenXcorder
besprëtzen éclabousser
bespriechenXdiscuterde
besprutzenXéclabousser
besserenXaméliorer
bestäerkenXdans
bestanen  
bestätegenXconfirmer
bestäubenXféconder
bestëbsenXsaupoudrer
besteierenXsoumettre à l'impôt
bestellenXcommander
bestëmmenXdéterminer
bestiechenXcorrompre
bestielenXvoler
bestoenXexister
bestralenXéclairer
bestreikenXfaire la grève
bestrofenXpunir
bestrutzenX 
bestuedenXmarier
besuddelenXsalir
besuergenXprocurer
betaaschtenXtoucher
betitelenXintituler
betonéierenX 
bëtonéieren jouer la défense
betounenXaccentuer
betreffenXconcerner
betreienXprendre en charge
betriedenXentrer
betruechtenXconsidérer
bëtschelenX 
betuppenXtamponner
bëtzenX 
beuechtenXobserver
beuerteelenXjuger
beuertelenX 
bevëlkerenXpeupler
bevirdeelegenXparticiper
bevirstoenXêtre imminent
bewaachenXgarder
bewäertenXévaluer
bewältegenXdominer
bewärenXfaire ses preuves
bewässerenXarroser
beweegenXbouger
beweisenXprouver
bewëllegenXaccorder
bewerfenXcrépir
bewierkenXavoirpoureffet
bewiertenX 
bewonnerenXadmirer
bewunnenXhabiter
bezauberenXenchanter
bezeechen  
bezeechnenXdésigner
bezeemenXdompter
bezeienXsousserment
bezéienXrecouvrir
bezuelenXpayer
bezweckenXviser
bezweiwelenXdouterde
bezwéngenXsurmonter
biddenXoffrir
biedelenXsupplier
biedenXdemander à 
bierelenXcrier
biergenXsauver
biewenXfrémir
bigelenX 
biichtenXviser
biischtenXbrosser
bildenXconstituer
billenXaboyer
bimmelenXsonner
birelen toshout
bitzenXcoudre
blaméierenXridiculiser
blanchéierenXblanchir
blärenXcrier
blatzenXpâlir
blechenXpayer
bleechenXblanchir
bleeksenX 
bléidenX 
bléienXfleurir
bleiwenXrester
blénkenXbriller
blennenXéblouir
blënzelenXclignerdesyeux
blesséierenXblesser
blëtzenXétinceler
bliederenXfeuilleter
blimmelenXflatter
blockéierenXbloquer
blondéierenXdécolorer
blosenXsouffler
blubberenXgargouiller
bluddenXsaigner
bluffenXbaratiner
bockelenXbosser
bockenX 
boiséierenX 
bombardéierenXbombarder
bombéierenX 
bompelenX 
bonifizéierenX 
bonzelenXchuter
boomenXboomer
bootschenXen coller une à qn.
botterenXchauffer
botzenXnettoyer
boucléierenXboucler
bougéierenXbouger
bowlenXbowler
boxenXboxer
boykottéieren boycotter
braconnéierenX 
braddelenXjacasser
bradéierenXbrader
bralenX 
bratschenXsanssoin
brauchenXavoirbesoinde
brauenXbrasser
bréckelenXdétacher
breetschloenX 
breettrëppelenXécraser
breettriedenX 
bréienXcouver
brëllenXhurler
bremsenXfreiner
bréngenXapporter
brennenXbrûler
bretzenXvanter
brevetéierenXdiplômer
bricoléierenXbricoler
briechenXcasser
brigelenX 
brilléierenXbriller
brochéierenXbrocher qc.
brodéierenXbroder
brodenXrôtir
brommenXmurmurer
broochleeënXmettre en jachère
broochleienXêtre en jachère
broselenXfaire à la va-vite
bruckenXcouver
bruedenXpourouvrir
brüskéierenXbrusquer
brutaliséierenXbrutaliser
brutschelen mijoter
brutschenXfaire cuire
brutzelenXcrépiter
bubberenXgrelotter
buchenXréserver
buddelenXcreuser
buedenXbaigner
buerenXforer
buhenXconspuer
bummelenXbalader
bumssenXvulg.
buppenXvulg.
buschtawéierenXépeler
   
C  
   
câbléierenX 
cadréierenXcâdrer
calculéierenXcalculer
caléierenXcaler
calibréierenXcalibrer
calméierenXcalmer
calquéierenX 
camoufléierenXcamoufler
campéierenXcamper
capitonnéierenX 
captéierenXcapter
captionnéieren captionner
caséierenXcaser
catchenXcatcher
cedéierenXcéder
cernéierenXcerner
certifiéierenXcertifier
chagrinéierenX 
chambréierenX 
champagniséiertX 
changéierenXchanger
chaperonnéierenX 
charakteriséierenXcaractériser
chargéierenXcharger
charméierenXcharmer
chattenXchatter
chaufféierenXconduire
chausséierenX 
checkenXcontrôler
chiffréierenXchiffrer
chipotéierenX 
chloroforméierenXchloroformer
chôméierenXchômer
christianiséierenXchristianiser
chroméierenX 
chronometréierenXchronométrer
cibléierenXcibler
cicatriséierenXcicatriser
clearenX 
cloisonnéierenX 
cloturéierenX 
clôturéieren clôturer
coachenXparrainer
codéierenXcoder
coexistéierenXcoexister
cofinanzéierenXcofinancer
cohabitéierenXcohabiter
coifféierenXcoiffer
coincidéierenXcoà¯ncider
complétéierenX 
comportéierenXcomporter
comptabiliséierenXcomptabiliser
concasséierenX 
concernéierenXconcerner
concertéierenXconcerter
conciliéierenXconcilier
concordéierenX 
condamnéierenXcondamner
confederéierenX 
confirméierenXconfirmer
congediéierenX 
connectéierenXconnecter
consacréierenXconsacrer
consideréierenXconsidérer
consignéierenXconsigner
consomméierenXconsommer
convoquéierenXconvoquer
cooperéierenXcoopérer
cooptéierenXcoopter
coordinéierenXcoordonner
corrigéierenXcorriger
cotéierenX 
cotiséierenXcotiser
coupéierenX 
courséierenX 
couvréierenXcouvrir
crèméieren crémer
crèmenX 
crispéierenXcrisper
crossenX 
culpabiliséierenXculpabiliser
   
D  
   
daachenXvaloir
dabberenXpetonner
daenX 
däerfenXpouvoir
daienX 
däischterenXassombrir
däiwelenX 
dallenX 
damasséierenX 
dämmelenX 
dämmenXendiguer
dämmerenX 
dämpenXfumer
dangenX 
dankenXremercier
danzenXdanser
dappenXtrottiner
datéierenXdater
dätschenXbroyer
dauchenXplonger
dauerenXdurer
dauschenXmurmurer
deballéierenXdéballer
debattéierenXdébattre
debauchéierenX 
debitéierenXdébiter
deblockéierenXdébloquer
deboiséierenXdéboiser
debosseléierenXdébosseler
debrouilléierenXdébrouiller
dechargéierenXdécharger
dechiffréierenXdéchiffrer
decidéierenXdécider
deckelenXplafonner
deckenXcouvrir
décksenXtothickenslightly
deconnéierenXdéconner
decouragéierenXdécourager
decrispéierenXdécrisper
dedicasséierenX 
dedommagéierenX 
deduzéierenXdéduire
deefenXbaptiser
deelenXpartager
defavoriséierenXdéfavoriser
defiléierenXdéfiler
definéierenXdéfinir
defloréierenXdéflorer
deforméierenXdéformer
degagéierenXdégager
degeneréierenXdégénérer
degoûtéierenXdégoûter
degradéierenXdégrader
degustéierenXdéguster
dehnenXétendre
deichselenXarranger
déidenXanesthésier
deitenXinterpréter qc.
dekantéierenXdécanter
dekantéieren  
dekapéierenXdécaper
deklaméierenXdéclamer
deklaméieren  
deklaréieren  
deklaréierenXdéclarer
deklasséierenXdéclasser
deklinéierenXdécliner
deklinéieren  
dekodéierenXdécoder
dekolletéierenXdécolleter
dekolletéieren  
dekoloréierenXdécolorer
dekompriméierenXdécomprimer
dekoréierenXdécorer
dekoréieren  
dekretéieren  
dekretéierenXdécréter
delegéierenXdéléguer
delegéieren  
deliberéieren  
deliberéierenXdélibérer
dëllen tolérer
delogéierenXdéloger
demarkéierenXdémarquer
demarréierenXdémarrer
demarréieren  
demaskéierenXdémasquer
dementéierenXdémentir
dementéieren  
demissionéieren  
demissionéierenXdémissionner
demobiliséierenXdémobiliser
demoléierenXdémolir
demoléieren  
demonstréieren  
demonstréierenXdémonstrer
demontéierenXdémonter
demoraliséierenXdémoraliser
demoraliséieren  
demotivéierenXmotiver
dëmpenXcuireà lavapeur
denaturaliséierenXdénaturaliser
denaturéierenXdénaturer
denaturéieren  
déngenXservir
denigréierenX 
denigréieren  
denkenXpenser
dënnenX 
dënstenXvaporiser
denunzéierenXdénoncer
denunzéieren  
depannéieren  
depannéierenXdépanner
depasséierenXdépasser
depiléierenXépiler
depiléieren  
depistéierenX 
deplacéierenXdéplacer
deponéierenXdéposer
deponéieren  
deportéieren  
deportéierenXdéporter
deposéierenXdéposer
depriméierenXdéprimer
derangéierenXdéranger
derbäibleiwenXrestersursonpointdevue
derbäidoenXajouter
derbäileeënXposerà côtéde
derbäileienXêtre situé
derbäiléierenXapprendre en plus
derbäirechnenXajouteraucalcul
derbäisazenX 
derbäischreiwenXnoteravec
derbäisetzenXajouter
derbäistellenXplacerà côtéde
derbäistoenXêtre à côté de
derbäiverdéngenXgagnerunsupplément
deregléierenX 
derfirhalenXpenserque
dergéintgoenX 
dergéinthalenXrésister
dergéintsetzenXopposer
dergéintstellenXcontraster
derniewentbehuelenXavoiruncomportementdéplacé
derniewentgräifenX 
derniewentleeënX 
derniewentleienX 
derniewentschéissenX 
deroutéierenXdérouter
dertëschentfroenX 
dertëschentfuerenXintervenir
dertëschentfunkenX 
dertëschentgeschwätzenX 
dertëschentgoenXintervenir
dertëschentruffenXintervenir
dertëschentschwätzenXinterrompre
dervukommenXentirer
dervuloossenX 
derzougehéierenXappartenirà 
desacceleréieren décélérer
desaccentuéieren déaccentuer
desaktivéieren désactiver
desapprouvéierenXdésapprouver
desarméierenX 
desavantagéierenXdésavantager
desavouéierenXdésavouer
desensibiliséierenXdésensibiliser
desertéierenXdéserter
designéierenXdésigner
desinfizéierenXdésinfecter
desinfizéieren  
desinteresséieren  
desinteresséierenXdésintéresser
desorganiséierenX 
desorientéierenX 
destabiliséierenXstabiliser
detachéierenXdétacher
detachéieren  
detailléierenXdétailler
detektéierenXdétecter
detektéieren  
determinéieren  
determinéierenXfixer
devaluéierenXdévaluer
devaluéieren  
developpéieren  
developpéierenXdévelopper
deviéierenXdévier
deviéieren  
devitaliséieren  
devitaliséierenXdevitaliser
devouéierenXdévouer
dezentraliséierenXdécentraliser
diagnostizéieren diagnostiquer
dialogéierenXdialoguer
dichtenXfaire de la poésie
dichtmaachenXétanchifier
diebelenXplier
diedegenXparler
dierzenXvouvoyer
diffaméierenXdiffamer
differenzéierenXdifférencier
digeréierenX 
diichtenXviser
diksenXprojeterd'unechiquenaude
diktéierenXdicter
dillenXplanchéier
dimmerenXtonner
dînéierenXdîner
dirängelenXagacer
dirigéierenXdiriger
disharmonéierenXdésharmoniser
diskreditéierenXdiscréditer
diskriminéierenXdiscriminer
diskriminéieren  
diskutéierenXdiscuter
dispenséierenXdispenser
disponéierenXdisposer
disposéieren disposer
disputéierenXdisputer
disqualifizéierenXdisqualifier
distanzéierenXdistancer
distilléierenXdistiller
disziplinéierenXdiscipliner
divergéierenXdiverger
diversifizéierenXdiversifier
dividéierenXdiviser
divorcéierenX 
dobleiwenXlà 
doenXfaire
doftenXsentir
dogmatiséierenX 
dohalenXgarder
doheembleiwenXresterà lamaison
doheemloossenXlaisserà lamaison
dohibréngenX 
dohierkommenX 
dohifalenXtomberdetoutsonlong
dohifléienX 
dohifuerenX 
dohigeheienX 
dohigoenX 
dohigrimmelenX 
dohiklakenXjeterbrutalement
dohiknätzelenX 
dohileeënXposer
dohindréckenXpousservers
dohindréienX 
dohindréinenX 
dohinhalenXtendre
dohiplätscherenXclapoter
dohischleefenXtraîner
dohistellenXdéposer
dohunnX 
dokterenXpiquer
dokumentéierenXdocumenter
doléinerenXtravaillerentantquejournalier
dolmetschenXinterpréter
doloossenXlaiiserlà 
domestikéieren domestiquer
dominéierenXdominer
donnerenXtonner
donnerwiederenXtonner
doppenXdoper
doséierenXdoser
dösen somnoler
dostoenXresterplantélà 
dotéierenXdoter
doubléierenXredoubler
doutdréckenXécraser
doutfalenX 
doutiergerenX 
doutlaachenXêtre mort de rire
doutmaachenXtuer
doutschaffenXautravail
doutschloenXbattreà mort
douttrëppelenXécraser
drabäissenXmordre
drafachenXdistribuerdescoups
drafalenXtomberdans
draflappenX 
drafuerenX 
drageheienX 
draguéierenXdraguer
drainéierenXdrainer qc.
drakuckenXavoirl'air
draleeënXmettre à l'intérieur de
draleienX 
draloossenXlaisserdedans
dramaachenX 
dramatiséierenXdramatiser
dramaulenXcouperlaparole
dramëschenX 
drandoenXajouter
drandréckenXenfoncer
drängelenXbousculer
drängen forcer
dränkenXabreuver
dranzéienX 
drapéierenXdraper
drappéieren draper
drarennenX 
drariedenXintervenir
draschëddenXverserdedans
draschéissenXtirer dedans
draschloenXdistribuerdescoups
drasetzenXasseoirdans
drasprangenXsauterdedans
drastiechenX 
drawerfenXintroduire
dréchnenXsécher
drechselenXtourner
dréckenXpousser
dreeënXmenacer
dreemenXrêver
dréienXtourner
dréinenXtourner
dreiwenXmener
dréiwenXtroubler
dréngen pénétrer
drénkenXboire
drënnerfalenXtomberendessous
drënnerfuerenXpasser par-dessous
drënnerkrauchenXramperendessous
drënnerleeënXposer
drënnerleienXêtre situé
drënnerstellenXmettre à l'abri de
drëpsenXgoutter
dreschenXbattre
dresséierenXdresser
dribbelenXdribler
driibsenXtraîner
drillenXentraîner
droenXporter
drogéierenXdroguer
dropbezuelenX 
dropginnXgifle
drophaenXfrappersur
drophalenXtenirà 
drophunnX 
dropkéierenX 
dropklakenX 
dropklammenXgrimpersur
dropklappenX 
dropkommenXdeviner
dropkréienXarriver à mettre sur
dropleeénX 
dropmaachenXdépenser
droppechenXcollerdessus
droppraffenX 
dropschéissenXtirer sur
dropschloenX 
dropstellenXposersur
dropstoenX 
dropstoussenX 
dropwichsenX 
drosselenXréduire
drouwenX 
drubleiwenXresterenligne
druddelenXfroisser
drugehéierenX 
druginnXfaire des efforts
drukliewenX 
drukommenX 
druloossenX 
drumaachenX 
drummenX 
drunhalenX 
drunhänkenXaccrocher
drupechenX 
drusetzenX 
druspanenX 
drustréckenX 
druwoenX 
dubberenX 
dübelenXcheviller
duckelenX 
duckenXbaisser
dudderenX 
duelléierenXdueler
duerbäissenX 
duerbaupsenXgrogner
duerchbaatschenXcouperqn
duerchbäissenXcouperaveclesdents
duerchbakenXcuireentièrement
duerchbléckenXpiger
duerchbliederenXfeuilleter
duerchboxenXfaire passer de force
duerchbréngenXpasser
duerchbrennenXgriller
duerchbriechenXcasser
duerchbrodenXrôtir
duerchbuerenXtranspercer
duerchdanzenXdanser sans arrêt
duerchdenkenX 
duerchdiskutéierenXdicscuter
duerchdränkenX 
duerchdréckenXbroyer
duerchdréienXperdrel'adhérence
duerchdréinenXperdrel'adhérence
duerchdreiwenX 
duerchdréngenXpénétrer
duerchfalenXrater
duerchfaulenXpourrir
duerchfautelenX 
duerchfeierenXfaire la fête sans arrêt
duerchféierenXeffectuer
duerchfeilenX 
duerchfidderenX 
duerchfléienXtraverserenvolant
duerchfléissenX 
duerchforstenX 
duerchfuerenXpasser
duerchfuerschenX 
duerchgeheienXrecaler
duerchginnXcommuniquer
duerchgoenXrevoir
duerchgräifenXintervenir
duerchhaenXcouper qch en deux
duerchhalenXsupporter
duerchhänkenXfléchir
duerchhechelenXhaleter
duerchhuelenXtraiter
duerchkniedenXpétrir
duerchkommenXarriver à passer
duerchkomponéierenXenentier
duerchkräichenX 
duerchkräizenX 
duerchkrauchenXtraverserenrampant
duerchkréienX 
duerchkuckenXparcourir
duerchlächerenX 
duerchlafenXparcourir qch
duerchlëftenX 
duerchleienX 
duerchliesenXparcourirenlisant
duerchliichtenXradiographier
duerchloossenXlaisser passer
duerchmaachenXendurer
duerchmarschéierenXmarche
duerchootmenXrespirerprofondément
duerchquëtschenX 
duerchquierenX 
duerchräissenXdéchirer
duerchrappenXdéchirer
duerchraschtenX 
duerchrechnenXcalculer
duerchreechenXpasser
duerchreesenXparcourir
duerchrëselenXsecouer
duerchrutschenX 
duerchsackenX 
duerchschaffenXétudierà fond
duerchschéissenX 
duerchschéngenXsoleil
duerchschlängelenXfaufiler
duerchschlaufenX 
duerchschleisenXécluser
duerchschlëppenX 
duerchschloenXparuncoup
duerchschlofenX 
duerchschneidenXcouper
duerchschwammenXnagerà travers
duerchschweessenXtranspirer
duerchseeënXendeux
duerchsetzenXimposer
duerchsichenXfouiller
duerchsickerenXinfiltrer
duerchsoenXfaire passer le message
duerchstartenXprendre son envol
duerchstiechenXpercer
duerchstoenXendurer
duerchsträichenXrayer
duerchstrukturéierenX 
duerchtrennenXcouper
duerchwaachenX 
duerchwanderenX 
duerchwétschenX 
duerchwullenX 
duerchwurschtelenXdébrouiller
duerchzéienXmenerà bien
duerdréckenX 
duerfuerenXlâcher
duergeheienXreprocher
duergoenXsuffire
duergräifenX 
duergrimmelenX 
duerhalenXrésister
duerknaenX 
duerknätzelenX 
duerkommenXdébrouilleravec
duerleeënXexposer
duermaachenXtrimer
duerplättelenX 
duerreechenX 
duerschloenX 
duerstellenXreprésenter
duldenXtolérer
düngenXcomposter
dunnenX 
duschenXdoucher
düsen  
duuschten boireuncoup
duzenXtutoyer
   
E  
   
ecartéierenX 
echangéierenX 
echaufféierenX 
editéierenX 
eegnenX 
eekelenX 
eelzenX 
eenegenX 
eeterenX 
effiléierenX 
egaliséierenX 
eichenX 
éierenX 
éigenX 
ejakuléierenX 
elaboréierenX 
elektrifizéierenX 
elektriséierenX 
elektrocutéierenX 
eliminéierenX 
ëmäerbelenX 
emailléierenX 
ëmännerenXmodifier
emanzipéierenX 
ëmbannenX 
ëmbauenXtransformer
ëmbehalenXgarder
ëmbéienXtourner
ëmbenennenXrenommer
embetéierenX 
ëmbettenX 
ëmbildenXremanier
ëmbitzenXcoudre
ëmbliederenXtournerlapage
ëmblosenXpour faire tomber qch.
ëmbréngenXtuer
ëmbuchenXreporter qch.
ëmdatéierenXchangerdedate
ëmdeefenXrebaptiser
ëmdenkenXréorienter
ëmdëppenXdépoter qc.
ëmdirigéierenXtorearrangesth.
ëmdisponéierenXdisposerautrement
ëmdoenXchanger
ëmdréckenX 
ëmdréienXtourner
ëmdréinenXtourner
ëmerdeelenX 
ëmerzéienXreeducate
ëmfaassenXenglober
ëmfalenXtomberà larenverse
ëmfléienX 
ëmfléissenX 
ëmfonktionéierenX 
ëmformenXtransformer
ëmformuléierenXchangerlaformulation
ëmfroenXenquêter
ëmfuerenXcontourner
ëmgaachelenXcajoler
ëmgeheienXrenverser
ëmgéissenXtransvaser
ëmgestaltenXmodifier
ëmgoenXcontourner
ëmgräifenX 
ëmgruewenXbêcher
ëmgruppéierenXregrouper
ëmhaenXépoustoufler
ëmhänkenXmettre qch
ëmhunnX 
emigréierenX 
ëmkämpfenX 
ëmkappenXbiner
ëmkéierenXfairedemi-tour
ëmkippenXtomberdanslespommes
ëmklamerenXenlacer
ëmknécksenXcheville
ëmkommenXpérir
ëmkrämpelenXenvelopper
ëmkreesenXcontourner
ëmkuckenX 
ëmlafenXencourant
ëmleedenXdévier
ëmleeënXremettre qch
ëmleienX 
ëmléierenX 
ëmluedenXtransborder
ëmmellenXlechangementdedomicile
emmerdéierenX 
ëmmodelenXremodeler
ëmniwwelenX 
ëmpakenX 
empfänkenX 
empfannenX 
empfielenX 
ëmplanzenXdépoter
ëmplouenXlabourer
ëmpolenXchanger
ëmpompelenX 
ëmprogramméierenXmodifierlaprogrammation
ëmpuchenXrenverser
ëmquartéierenXreloger
ëmräissenXesquisser
ëmraumenX 
ëmrechnenXconvertir
ëmreidenXà cheval
ëmréierenXremuer
ëmrennenX 
ëmrëschtenXchangerd'armement
ëmschaffenXremanier qch.
ëmschaltenXcommuter
ëmschëddenXrenverser
ëmschëffenX 
ëmschmäissenXfairetomber
ëmschmëlzenXfondre
ëmschmiddenX 
ëmschoulenXreconvertirqn
ëmschreiwenXdécrire
ëmschwäermenXadmirer
ëmschwenkenXchangerdedirection
ëmseenX 
ëmsegelenX 
ëmsetzenXréaliser
ëmsidelenXdéplacer
ëmspanenXembrasser qch.
ëmspillenXdribbler
ëmsprangenXsauterautour
ëmspullenX 
ëmstellenXêtre entouré
ëmstëmmenXfairerevenirqn.sursadécision
ëmstiechenX 
ëmstoussenXrenverser
ëmstréckenXceindre
ëmsuedelenXconvertir
ëmsuergenXdorloter
ëmtauschenXéchanger
ëmtippenXtomber
ëmtrëllenXtomber
ëmwandelenXtransformer
ëmwéckelenXenrober
ëmwerfenXrenverser
ëmwiesselenX 
ëmwuessenX 
ëmwullenX 
ëmzéienXdéménager
ëmzéngelenXencercler
encadréierenX 
encouragéierenX 
endegenX 
endoktrinéierenX 
engagéierenX 
englobéierenX 
ënnerbewäertenX 
ënnerbotterenXcatastropher
ënnerbréngenXloger
ënnerdauchenXplonger
ënnerdeelenX 
ënnerdreiwenXminimiser
ënnergoenXcouler
ënnergruewenXminer
ënnerhakenXprendre le bras de
ënnerhalenXentretenir
ënnerhillegenX 
ënnerhuelenXentreprendre
ënnerkellerenXmunird'unecave
ënnerkommenXcaser
ënnerkrauchenX 
ënnerkréienXintimider
ënnerleeënXmettre en dessous
ënnerleienXêtre soumis à 
ënnerloossenXomettre
ënnermauerenXétayer
ënnermëschenX 
ënnermolenX 
ënnerriichtenXenseigner
ënnerschätzenXsous-estimer
ënnerscheedenXdifférencier
ënnerschloenXdétourner
ënnerschreidenXêtre inférieur
ënnerschreiwenXsigner
ënnersichenXexminer
ënnerspullenX 
ënnerstellenXsupposer
ënnerstëtzenXsupporter
ënnerstoenX 
ënnersträichenXsouligner
ënnertunnelen  
ënnertunnellenX 
ënneruerdnenXsoumettre
ënnerwanderenX 
ënnerwerfenXsoumettre
ënnerzeechnenXsigner
ënnerzéienXsoumettre
enquêtéierenX 
enregistréierenX 
entaartenX 
entbannenX 
entbierenX 
entchlorenX 
entdeckenX 
entdeeënX 
enteegnenX 
entfalenX 
entféierenX 
entflamenX 
entflechtenX 
entfléienX 
entfuerenX 
entgëftenX 
entgéinthuelenXaccepter
entgéintkommenXvenirà larencontrede
entgleisenX 
entglëtschenX 
entgoenX 
enthalenX 
enthiewenX 
entierwenX 
entkallekenX 
entkommenX 
entlaaschtenX 
entlafenX 
entlarvenX 
entloossenX 
entmëndegenX 
entmilitariséierenX 
entnäipenX 
entnazifizéierenX 
entpuppenX 
enträissenX 
entsannenX 
entschäerfenX 
entscheedenX 
entschëllegenX 
entschiedegenX 
entschlakenX 
entschleierenX 
entschléissenX 
entschlësselenX 
entschlofenX 
entsécherenX 
entsetzenX 
entsoenX 
entspanenX 
entsprangenX 
entspriechenX 
entstéierenX 
entstellenX 
entstoenX 
entsuergenX 
enttäuschenX 
enttompenX 
entvëlkerenX 
entwässerenX 
entwéckelenX 
entwerfenX 
entwëschenX 
entwinnenX 
entwuessenX 
entwutschenX 
entwutzenX 
entzéienX 
entzifferenX 
entzündenX 
envisagéierenX 
epiléierenX 
equilibréierenX 
equipéierenX 
erabréngenX 
erafachenX 
erafalenX 
erafeierenX 
erafléienXentrerenvolant
erafriessenXbouffer
erafuerenXentreravecunvéhicule
erageheienXjeterà l'intérieurde
eragerodenX 
eraginnXremettre
eragoenXentrer
erakäppenXfootball
eraklammenXengrimpant
erakommenXentrer
erakomplimentéierenX 
erakrauchenXentrerenrampant
erakréienX 
eralackelenXappâter
eralafenXentrerencourant
eraleeënXrouler
eraloossenXlaisserentrer
eramarschéierenXmarche
erandréckenX 
erandreiwenX 
erandroenX 
eranhuelenXrécolter
erantrëllenXentrerparsurprise
eranzéienXimpliquer
erapassenXvêtement
eraplatzenXfaire irruption
eraplënnerenXemménager
eraquëtschenX 
erareechenX 
erareidenX 
eraruffenXappeler
erarullenXenroulant
eraschéckenXenvoyer
eraschéissenXentrerbrusquement
eraschéngenXluire
eraschëppenX 
eraschläichenXentrerà pasdeloup
eraschleefenX 
eraschloenX 
eraschmuggelenX 
eraschneienXneiger
eraspadséierenXentrersanshésiter
erastellenXrentrer
erastiechenXcouteau
erastierzenXentrer
erastolzéierenXentrerenparadant
erastoussenX 
erastreckenX 
erastréimenXentrer
erausbaggerenXcurer
erausbauenXplusdeconstruire
erausbëlzenX 
erausblosenXsouffler
erausbréngenXsortir
erausbretzenX 
erausbuddelenXdéterrer
erausdréckenXpousserà l'extérieur
erausdreiwenXmettre qn. à la porte
erausdroenXporter dehors
erauseekelenX 
erausfalenXsortirdurang
erausfannenXdécouvrir
erausféierenXsortirqn.
erausfëschenXpiocher
erausfilterenXfiltrer
erausfléienXsortir envolant être éjecté
erausfriessenXmangerdans
erausfuerderenXdéfier
erausfuerenXsortir
erausgeheienXmettre à la porte
erausgesinnXavoirl'airde
erausgoenXsortir
erausgräifenXsélectionner
eraushaenXtailler
eraushalenXne pas mêler de
eraushänkenXsuspendredehors
eraushéierenXpercevoir
eraushiewenXsoulever
eraushuelenXsortir qch.
eraushunnX 
erauskéierenX 
erauskierenXdehors
erausklammenXengrimpant
erausklappenXfaire sortir en frappant
erauskommenXsortir
erauskomplimentéierenX 
erauskrabbelenXsortirà quatrepattes
erauskräichenX 
erauskrauchenXsortirenrampant
erauskréienXdeviner
erauskromenX 
erauskropenX 
erauskuckenXregarderdehors
erauslackelenXsoutirer
erauslafenXcouriraudehors
erausleeënX 
erausliesenXdiscerner
erausloossenXlaissersortir
erausluussenXloucherdehors
erausmaachenX 
erauspickenXpiocher
erausplättelenX 
erausplatzenX 
erauspléckenXcueillir
erauspressenX 
erauspuchenXjeterdehors
erausräissenXarracher
erausrappenXarracher
erausraschenX 
erausréckelenX 
erausréckenX 
erausreechenXtendredehors
erausrennenXsortirencourant
erausriedenX 
erausruffenXappeler
erausrullenXenroulant
erausschaffenXavecdifficulté
erausschäffenXpuiser
erausschärenXengrattant
erausschéckenX 
erausschëddenXdéverser
erausschéissenXtirer dehors
erausschëppenX 
erausschielenXdévelopper
erausschläichenXsortirà pasdeloup
erausschleefenX 
erausschleiderenXéjecter
erausschloenXtirer
erausschneidenXdécouper
erausschnëppelenXdécouper qch.
erausschweessenX 
eraussichenXchoisir
erausspäizenXrecracher
erausspierenX 
eraussprangenXsauterendehorsde
erausspruddelenXjaillir
erausstellenXrévéler
erausstoenXfaire saillie
eraussträichenXbiffer
erausstreckenXau
eraustrëppelenXfaire les cent pas
eraustriedenXsortirdurang
erauswänzelenX 
erauswerfenXjeter
erauswielenXsélectionner
erauswiergenX 
erauswoenXventureout
erauswuessenXoutgrow
erauszéienXextraire
erawänzelenX 
erawerfenXinterjeter
erawielenX 
erawoenXoserentrer
erawuessenX 
erawullenX 
erbaarmenXapitoyer
erbäibeméienXvenirà unrendez-vous
erbäibréngenXamener
erbäiféierenX 
erbäifléienXarriverenvolant
erbäihuelenXallerchercher
erbäikommenXapprocher
erbäilackelenXattirer
erbäimaachenX 
erbäiruffenXappeler
erbäischleefenXapporter
erbäissenX 
erbäitrommenX 
erbäiwënschenXsouhaiter
erbäizauberenX 
erbäizéienXattirer
erbiddenXoffre
erbiedelenX 
erblécksenXapercevoir
erblosenXreprendre son souffle
erbriechenXvomir
erdenkenXimaginer
erdiischterenXmourir de soif
erdränkenXnoyer
erdréckenXécraser
erdrénkenXnoyer
erdroenXendurer
erduerchhuelenX 
erëmäntwerenXrépondre
erëmbäissenX 
erëmbréngenXrapporter
erëmdreiwenXtraîner
erëmdroenXtrimbaler
erëmerkennenXreconnaître
erëmfuerderenXréclamer
erëmgesinnXrevoir
erëmgewannenXregagner
erëmginnXrendre
erëmhuelenXreprendre
erëmhunnXrécupérer
erëmkafenXracheter
erëmkatzenX 
erëmklappenXdébattre
erëmkommenXrevenir
erëmkréienXrécupérer qch.
erëmreechenXfaire passer
erëmschloenXdébattre
erëmschwätzenXrépandre
erëmsoenXparoles
erëmspigelenXrefléter
erëmspillenX 
erëmstoussenX 
erëmwénkenX 
erëmwerfenX 
erënnerenXrappeler
erfaassenXsaisir
erfannenXinventer
erféierenXeffrayer
erfëllenXremplir
erfreeënXréjouir
erfréierenXgeler
erfrëschenXrafraîchir
erfroenXdemander
erfuerderenXnécessiter
erfuerenXapprendre
erfuerschenXexplorer
ergadderenXdégoter
ergätzenXdélecter
ergaunerenXescroquer
erginnXrendre
ergoenX 
ergotzelenX 
ergräifenXsaisir
ergrënnenXapprofondir
erhalenXconserver
erhandelenXnégocier
erhänkenXpendre
erhéierenXécouter
erhéijenXaugmenter
erhéngerenXmourir de faim
erhiewenXlever
erhoffenXespérer
erhuelenXrécupérer
eriwwerbréngenXamenerdel'autrecôté
eriwwerfuerenXpasser de l'autre côté
eriwwergeheienXjeterdel'autrecôté
eriwwergoenXtraverser
eriwwerhëllefenXaiderà traverser
eriwwerhuelenX 
eriwwerkommenXpasser de ce côté
eriwwerkuckenXregarderdel'autrecôté
eriwwerluussenXguetter
eriwwerréckelenX 
eriwwerreechenXpasser
eriwwerwénkenX 
eriwwerzéienXtirer de ce côté
erkalenXenrhumer
erkämpfenXparlalutte
erkéngenXoser
erkënnegenXrenseigner
erkennenXreconnaître
erklärenXexpliquer
erkrabbelenXmonterà quatrepattes
erkréienXrequinquer
erlabenXautoriser
erlängenX 
erleedegenXaccomplir
erleeënXtuer
erleidenXsubir
erléisenXsauver
erliewenXvivre
erliichtenXilluminer
erliichterenXbriller
erloossenXgracier
ermaachenXrefaire
ermächtegenXautoriser
ermahnenXadmonester
erméiglechenXrendre possible
ermëlzenX 
ermëttelenXenquêter
ermonterenXencourager
ermuerdenXassassiner
ermuerksenX 
erneierenXinnover
ernennenXdésigner
erniddregenXhumilier
ernierenXnourrir
erniichterenXdégriser
ernimmenXnommer
erodéierenX 
erofbäissenXmordre
erofbiedenXdemanderqn.dedescendre
erofbréngenXamenerenbas
erofdréckenXpousserverslebas
erofdréienXtournerverslebas
erofdréinenXtournerverslebas
erofdreiwenXtodriftdown
erofdroenXporter en bas
eroffalenXdehautenbas
eroffléienXdescendreenvolant
eroffuerenXdescendre
erofgarrelenXavecdifficulté
erofgeheienXjeterenbas
erofgierksenXavaleravecdifficulté
erofginnX 
erofgoenXdescendre
erofhänkenXêtre suspendu dans le vide
erofhuelenXfaire
erofklammenXengrimpant
erofkommenXdescendre
erofkraachenX 
erofkrämpelenXdérouler
erofkréienXfaire
erofkropenX 
erofkuckenXregarderenbas
eroflackelenX 
eroflafenXcourirenbas
erofliesenX 
erofloossenXcondescendre
erofluedenXdécharger
erofmaachenXdiredumalde
erofmoossenXverslebas
erofpléckenXcueillir
erofräissenXdéboulonner
erofrappenXdéboulonner
erofrennenX 
erofrullenXtomber
erofschärenXgratter
erofschëddenX 
erofschéissenXtirer
erofschneidenX 
erofschrauwenXdévisser
erofseewelenX 
erofsetzenXrabaisser
erofspillenXminimiser
erofsprangenXsauter
erofstrëppenXendéroulantp.ex.lesbras
erofwirtschaftenXmalgérer
erofzéienXtirer vers le bas
eropbeméienXefforcerdemonter
eropbeschwierenXévoquer
eropbréngenXamenerenhaut
eropdréckenXpousserverslehaut
eropdréienXtournerverslehaut
eropdréinenXtournerverslehaut
eropdreiwenXdéjauger
eropdroenXporter en haut
eropféierenXfaire monter
eropfléienXmonterenvolant
eropfuerenXmonter
eropgeheienXjeterenhaut
eropginnX 
eropgoenXmonter
erophiewenXsoulever
erophuelenXfaire
eropkäichenX 
eropklammenXgrimpersur
eropkommenXmonter
eropkrämpelenXenrouler
eropkuckenXregarderenhaut
eroplafenXcourirenhaut
eropmaachenX 
eropreechenXtendreverslehaut
eroprullenXenroulant
eropschaffenXfaire monter
eropschéissenXtirer vers le haut
eropschleefenX 
eropschloenXmanches
eropschrauwenXenvissant
eropsetzenXmonter qch
eropstoussenX 
eropstrëppenXmanches
eroptaaschtenX 
eropweisenX 
eropwuessenX 
eropzéienXmonter
erpressenXfaire du chantage
erquéckenX 
erreechenXatteindre
ersaufenXnoyer
erschafenXcréer
erschaffenXélaborer
erschéissenXfusiller
erschéngenXapparaître
erschläichenXescroquer
erschléissenXcomprendre
erschloenXassassiner
erschreckenXépuvanter
erseefenX 
erseemenX 
ersetzenXremplacer
ersielenXressemeler
erspuerenXépargner
erstéckenXétouffer
erstëmpenX 
erstiechenXpoignarder
erstiermenXattaquer
ersträmmenX 
erstreckenXétendre
erstriewenXbriguer
ertappenXattraper
ertrotzenX 
erubildenX 
eruewerenXconquérir
erugoenXaborder
eruloossenX 
erumaachenX 
eruntaaschtenXapprocher
eruntriedenXprésenter
erunzéienXrapprocher
eruréckenXrapprocher
eruschläichenXapprocherà pasdeloup
eruschmeechelenXflagorner
eruwoenXdare
ervirbréngenXgénérer
ervirdoenXexceller
ervirgoenXêtre issu de
ervirhiewenXressortir
ervirstiechenXétonné
ervirstoenXfaire saillie
ervirsträichenXsouligner
ervirtriedenXdégager
erwaardenXattendre
erwächenXréveiller
erweechenXamollir
erweiderenXélargir
erweisenXrévéler
erwënschenXsouhaiter
erwëschenXattraper
erwiederenX 
erwierenX 
erwiergenXégorger
erwiermenXéchauffer
erwirtschaftenXréaliser
erzéienXéduquer
erzielenXraconter
erzwéngenXforcer
eskaladéierenX 
eskortéierenX 
estiméierenX 
etabléierenX 
etalonéierenX 
etatiséierenX 
etikettéierenX 
europäiséierenX 
evakuéierenX 
evaluéierenX 
evangeliséierenX 
evitéierenX 
evoluéierenX 
evoquéierenX 
ewechbaatschenXdévorer
ewechbleiwenXêtre absent
ewechblosenXsouffler
ewechbréngenXemmener
ewechdréckenXpousser
ewechdreiwenXchasser
ewechdroenXemporter
ewechfalenXêtre supprimé
ewechféierenX 
ewechfëschenX 
ewechfléienXenvoler
ewechfriessenXfaire disparaître en bouffant
ewechfuerenXpartir
ewechgeheienXà lapoubelle
ewechginnXdépenser
ewechgoenXpartir
ewechhalenXtenirà l'écart
ewechhänkenX 
ewechhuelenXenlever
ewechiessenX 
ewechjoenXchasser
ewechkommenXséparer de qch.
ewechkräischenX 
ewechkrazenXeffacerengrattant
ewechkréienXréussirà enlever
ewechkuckenXdétournerleregard
ewechlafenXfuir
ewechleenX 
ewechléinenXprêter
ewechloossenXlaisserdecôté
ewechmaachenX 
ewechrappenXprendre brutalement
ewechraséierenXraser
ewechrationaliséierenX 
ewechraumenXranger
ewechréckelenXbouger
ewechreiwenXenfrottant
ewechrennenXpartirencourant
ewechrëtschenXdéraper
ewechrullenX 
ewechschéckenX 
ewechschëddenXdéverser
ewechschéissenXenleverparuntir
ewechschenkenXfaire cadeau de qch.
ewechschëppenX 
ewechschleefenX 
ewechschloenX 
ewechschnapenXhapper
ewechschneidenXcouper
ewechsetzenXmettre de côté
ewechsprengenXfaire sauter
ewechspullenX 
ewechstellenX 
ewechstiechenXmettre de côté
ewechstierwenX 
ewechstoussenXpousser
ewechtriedenX 
ewechwerfenXjeter
ewechwëschenXeffacer
ewechzauberenXescamoter
ewechzéienXenlever
exageréierenX 
examinéierenX 
excitéierenX 
excuséierenX 
exekutéierenX 
exerzéierenX 
exhuméierenX 
exigéierenX 
exiléierenX 
existéierenX 
exkommunizéierenX 
exorzéierenX 
expandéierenX 
expatriéierenX 
expediéierenX 
experimentéierenX 
explizéierenX 
explodéierenX 
exploitéierenX 
exportéierenX 
exposéierenX 
expropriéierenX 
exterenX 
exterminéierenX 
   
F  
   
faaschtenXjeûner
faassenX 
fabrizéierenXfabriquer
fabuléierenXfabuler
fächelenXéventer
fachenXpuer
fächerenXdiviser
fackelenX 
façonnéierenX 
fäerdegmaachenX 
fäertenXcraindre
fakelenXéclairer
fakturéierenXfacturer
falenXtomber
fälschenXfausser
falzenXagrafer
familiariséierenXfamiliariser
fanatiséierenXfanatiser
fändelenX 
fänkenXattraper
fannenXtrouver
fantaséierenXfantasmer
farcéierenXfarcir
faschtenXpéter
faszinéierenXfasciner
fatzenX 
fauchenXcracher
faulenXpourrir
faulenzenXparesser
faulzenXsentirpourri
fautelenX 
favoriséierenXfavoriser
faxenXfaxer qc. à qn.
fechtenXcombattre
féckenXvulg.
federaliséierenXfédéraliser
federéierenXféderer
feelenXmanquer
feenX 
feierenXfêter
féierenXconduire
feilenXpolir
féiwerenXavoirlafièvre
felicitéierenXféliciter
fëllenXremplir
fëmmenXfumer
féngenX 
féngerenXtripoter
fertiliséierenXfertiliser
fëschenXpêcher
fesselenXenchaîner
festbäissenXacharnersur
festhalenXtenirfermement
festhuelenXarrêter qn.
festklamerenXcramponner
festleeënXétablir
festmaachenX 
festneelenXclouer
festonnéierenX 
festsëtzenXêtre bloqué
feststellenXêtre sûr
feststoenXêtre sûr
fetten graisser
fiancéierenXfiancerà qn.
fiddelenXjouailler
fidderenXnourrir
fiederenXamortir
fierkelenXcomporter comme un con
fiermenXêtre confirmé
fierwenXcolorer
figuréierenXfigurer
fillenXéprouver
filmenXfilmer
filteren filtrer
filtréierenXfiltrer
filzenXfeutrer qc.
finaliséierenXfinaliser
finanzéierenXfinancer
fipenX 
fiselenXbruiner
fisemenXbruiner
fitschenX 
fixéierenXfixer
fixenXchouter
flaatschenXfrapper
flackerenXvaciller
fladderenXflotter
fläissenXdépêcher
flambéierenXflamber
flamenXflamber
flanéierenXflâner
flankéierenXmarcherdefaà§ongrossière
flanterenX 
flappenX 
flatschenXmarcherdefaà§ongrossière
flätschenXclaquer
flattéierenXflatter
flechtenXtresser
fleckenXtacher
fléckenXréparer
fleegenXsoigner
fleetenX 
fléienXvoler
fléissenXcouler
fléiwenXflatter
flemmzenXêt re de mauvaise humeur
flénkerenX 
flimmerenXscintiller
flippenXflipper
flirtenXflirter
flitzenXfiler
floréierenXfleurer
fluchenXjurer
flüchtenXfuir
flunkerenXgaléjer
fluppenXclaquer
flutschenXglisser
fochsenX 
fockenX 
föhnenXsécher
follegenXsuivre
folterenXtorturer
fonctionnéieren fonctionner
fonkelenXbriller
fooschenX 
forcéierenXforcer
formaliséierenXformaliser
formatéierenXformater
forméierenXformer
formenXformer
formuléierenXformuler
fortbeweegenXbouger
fortbleiwenXêtre absent
fortbréngenXemmener
fortdoenX 
fortdreiwenXchasser
fortdroenXemporter
fortféierenXemmener
fortfléienXenvoler
fortfuerenXenvoiture
fortginnXdonner
fortgoenXpartir
fortjoenXchasser
fortkommenXavancer
fortlafenXfuir
fortplënnerenXdéménager
fortrennenXpartirencourant
fortschafenX 
fortschéckenXenvoyer
fortschläichenX 
fortschleefenXemporter
fortzéienXretirer
fotograféierenXphotographier
fotokopéierenXphotocopier
fouenXjointoyer
foussenXreposer
foutéierenXfoutre
fragmentéierenXfragmenter
fräibleiwenX 
fräilafenX 
fräileeenX 
fräipressenX 
frankéierenXaffranchir
frappéierenXheurter
fräsenXfraiser
fréckelenXtripoter
freeënXréjouir
freeschenX 
freienXfaire la cour
fréierenXgeler
friedenXtoucher
friessenXbouffer
friséierenXcoiffer
frittéierenXfrire qc.
froenXdemander
frupsenXbouffer
frustréierenXfrustrer
fuchtelenXgesticuler
fuddelenXtricher
fuebelenXfabuler
fuerderenXexiger
fuerenXconduire
fuerschenXchercher
fuerzenXpéter
fügenXjoindre
fummelenXtripoter
fungéierenXfonctionner
funkenXémettre
funktionéierenXfonctionner
fuschenXcalquer
fusionéierenXfusionner
futtidréckenX 
   
G  
   
gaapsenXbâiller
gabberenX 
gackerenXcaqueter
gafelenX 
gäipenX 
gäisselenXstigmatiser
gäizenXêtre avare
gallemzenX 
galoppéierenXgaloper
galvaniséierenXganlvaniser
gammsenX 
gängelenXberner qn.
gapsenX 
garantéierenXgarantir
gärenXfermenter
garnéierenXgarnir
garrelenXavecdifficulté
gautschenX 
gebiddenXdisposerde
gebrauchenXutiliser
gecksenXbadiner
gedeienXprospérer
gedëllegenXpatienter
gedenkenXpenser faire qch.
geeschterenX 
gefalenXplaire
geheienXjeter
gehéierenXappartenirà 
geienXjouer le violon
géintiwwerleeënX 
géintiwwersetzenX 
géintiwwerstoenX 
géintiwwertriedenX 
géissenXverser
geleedenX 
geléngenXréussir
gëllenXvaloir
genehmegenXapprouver
genéierenXgénérer
genéissenXsavourer
generaliséierenXgénéraliser
gënnenXaccorder
gereechenX 
geréierenXgérer
gerënnenXtourner
gerodenXarriver
geschéienXarriver
gëschtenX 
gesinnXvoir
gestaltenXformer
gestikuléierenXgesticuler
gewannenXgagner
gewinnenXhabituer
giedenX 
gierksenXétrangler
gierwenXtanner
ginnXdonner
gipsenXplâtrer
glacéierenXglacer
gladderenX 
gläichenXressembler
glänzenXbriller
glaséierenXvernisser
gléckenXréussir
gleedenXglisser
gleewenXcroire
glënnerenXbriller
glëschtenXenvier
glëtschenXglisser
glidderenXstructurer
globaliséierenX 
glotzenXmaterqn.
glousenXbrasiler
glucksenX 
godronnéierenX 
goenXaller
gomméierenXgommer
gondelenXbalader
gonnenXaccorder
gouvernéierenXgouverner
graduéierenXgraduer
gräifenXprendre
granuléierenXgranuler
granzenXêremorose
grapsenX 
gratinéierenXgratiner
grätschenXécarter
gratuléierenXféléciter
graulenXavoirhorreurde
gravéierenXgraver
greeënX 
greewenX 
gréissenXsaluer
gréngenXverdoyer
grënnenXfonder
grenzenXborner
griefsX 
grillenXgriller
griméierenX 
grimmelenXémietter
grinsenXsourire
gripsenX 
grommelenXgrommeler
gronenX 
grousszéienX 
grousszillenX 
gruewenXcreuser
grujelenXavoirpeur
grunschenX 
grunzenXgrogner
gruppéierenXrassembler
guedenX 
guerdenX 
guergelenXgargouiller
guewelenX 
guidéierenXguider
guillotinéierenXguillotiner
   
H  
   
haarzenXrésiner
haaspelenX 
haassenXdévider
hachéierenXhâcher
hächelenX 
hächselenXbiner
hackelenX 
haenXfrapper
häerdenXdurcir
häerzenXcajoler
haftenXêtre responsable
haidenX 
hakenXagrafer
halenXgarder
hampelenXgigoter
hamsterenXaccaparer
handelenXagir
handicapéierenX 
hänkenXpendre
hannebleiwenX 
hannerbréngenXrapporter
hannerdreiwenXempêcher
hannerfroenXremettre en question
hannergoenXduper
hannerhalenX 
hannerleeënXconsigner
hannerloossenXderrièresoi
hannerzéienXfrauder
hanneschtbréngenXrapporter
hanneschtdroenXrapporter
hanneschtfléienXretournerenvolant
hanneschtfuerenXenroulant
hanneschtginnXrendre
hanneschtlafenXretournerencourant
hanneschtleeënXremettre à sa place
hanneschtschéckenXretourner
hanneschtschreiwenX 
hanneschtsetzenXremettre à sa place
hanneschtstellenXremettre à sa place
hanneschtwénkenX 
hänselenXtaquiner
hantéierenXmanipuler
happenX 
harmonéierenXharmoniser
harmoniséierenXharmoniser
haschenXattraper
haselenXhâter
hätschelenXcaresser
hauchenXsouffler
haulenXhurler
hauséierenXcolporter
hausenXcrécher
hechelenXhaleter
heefenXentasser
heekelenXfaire du crochet
heelenXguérir
heembegleedenX 
heembréngenX 
heemdreiwenX 
heemelenXcaresser
heemfléienX 
heemhuelenX 
heemliichtenX 
heemliwwerenX 
heemreesenX 
heemschleefenX 
heeschenXappeler
heftenXagrafer
heibleiwenX 
héichfuerenX 
héichhiewenX 
héichsprangenX 
héichstellenX 
héierenXécouter
héijenXaugmenter
héissenX 
heizenXchauffer
hëllefenXaider
hemmenXentraver
hemmssenX 
héngerenXavoirfaim
hënnerenXempêcher
hetzenXharceler
hëtzenXréchauffer
hexenXchasser
hickenXhoqueter
hiddenXprotéger
hierfalenXsurprendre
hierginnXdonner
hiergoenX 
hierhalenXtenir
hierhuelenX 
hierkommenXvenirde
hierkréienXrecevoirde
hierstamenXêtre originaire
hiewenXsoulever
higehéierenX 
hiklakenXjeterbrutalement
hikréienXréussir
himmelenXdétruire
himmelliichtenX 
hindoenX 
hinhalenXtendre
hinkerenX 
hinzéienXprolonger
hippenXboiter
hiriichtenXexécuter
hiweisenXindiquer
hoffenXespérer
homogeniséierenXhomogénéiser
homologuéierenXhomologuer
honoréierenXhonorer
hoppelenXbondir
hopsenXbondir
hospitaliséierenXhospitaliser
houerenXforniquer
houschtenXtousser
huckenXêtre accroupi
huddelenXbâcler
huelenXprendre
hummerenXmarteler
humpelenXboiter
hunnXavoir
huppenXêtre accroupi
hurelenXcrier
huschenXglisserfurtivement
hutzelenX 
huwwelenXraboter
hypnotiséierenXhypnotiser
hypothekéierenXhypothéquer qc.
   
I  
   
iaenX 
idderzenX 
idealiséierenX 
identifizéierenXindentifier
iergerenXagacer
ierwenXsuccéder
iessenXmanger
ignoréierenXignorer
illustréierenXillustrer
imitéierenXimiter
immatrikuléierenXimmatriculer
immigréierenXimmigrer
immobiliséierenXimmobiliser
immuniséierenXimmuniser
impfenXvacciner
implantéierenXimplanter
implizéierenXimpliquer
imponéierenXimposer
importéierenXimporter
imprägnéierenXimprégner
impressionéierenXimpressioner
improviséierenXimproviser
inaktivéierenXinactiver
inauguréierenXinaugurer
indemniséierenXindemniser
indexéierenXindexer
individualiséierenXindividualiser
indoktrinéierenXendoctriner
industrialiséierenXindustrialiser
infiltréierenXinfiltrer
infizéierenXinfecter
influencéierenXinfluencer
informatiséierenXinformatiser
informéierenXinformer
inhaléierenXinhaler
initiéierenXinitier
innovéierenXinnover
insistéierenXinsister
inspiréierenXinspirer
installéierenXinstaller
instruéierenXinstruire
instrumentaliséierenXinstrumentaliser
integréierenXintégrer
intensivéierenXintensifier
intercaléierenXintercaler
interesséierenXintéresser
internéierenXinterner
interpelléierenXinterpeller
interpretéierenXinterpréter
intervenéierenXintervenir
interviewenXfaireunentretien
intimidéierenXintimider
intonéierenXentonner
intrigéierenX 
investéierenXinvestir
invitéierenXinviter
inzeenéierenXmettre en scène
irenXerrer
irféierenX 
irgoenX 
irleedenX 
irritéierenXirriter
islamiséierenXislamiser
isoléierenXisoler
iwwerbakenXgratiner
iwwerbelaaschtenX 
iwwerbeliichtenX 
iwwerbewäertenXsurévaluer
iwwerbiddenXenchérir
iwwerbléckenXembrasser qch. du regard
iwwerbréckenXponter
iwwerbréngenXremettre
iwwerdaachenXcouvrir
iwwerdauerenXrésisterà 
iwwerdeckenXrecouvrir
iwwerdenkenXrepenser
iwwerdoséierenXsurdoser
iwwerdréienXtooverwind
iwwerdréinenXtooverwind
iwwerdreiwenXexagérer
iwwerdroenXtransmettre
iwwerdubberenX 
iwwereneestëmmenX 
iwwerfalenXagresser
iwwerféierenXconvoyer
iwwerfëschenXsurpêcher
iwwerfidderenXgorger
iwwerfléienXsurvoler
iwwerfriemenX 
iwwerfriessenX 
iwwerfuerderenXexigertrop
iwwerfuerenXécraser
iwwergéissenXversersur
iwwerginnXtransmettre qch
iwwergoenXfranchir
iwwergräifenXempiéter
iwwerhänkenXsurplomber qch
iwwerheefenXaccabler
iwwerhéierenXnepasentendre
iwwerhëtzenXsurchauffer
iwwerhiewenX 
iwwerhuelenXassumer
iwwerkachenX 
iwwerkliewenXcollerdessus
iwwerkommenXêtre pris par
iwwerkuckenXsansvoir
iwwerlaaschtenXsurcharger
iwwerlafenXdéborder
iwwerleeënXréfléchir
iwwerliesenXrelire
iwwerloossenXcéder
iwwerluedenXsurcharger
iwwermauerenX 
iwwermëttelenXtransmettre
iwwermiddenXdevenir trop fatigué
iwwernuechtenXgîter
iwwerpechenXcollersur
iwwerpréiwenXvérifier
iwwerquellenXfoisonner
iwwerquierenXtraverser
iwwerraschenXsurprendre
iwwerreagéierenXréagirexcessivement
iwwerreechenXremettre
iwwerrennenXécraser
iwwerriedenXconvaincre
iwwerrompelenXprendre qn. au dépourvu
iwwerrubbelenX 
iwwerschaffenXretravailler
iwwerschaimenXdéborder
iwwerschätzenXsurestimer
iwwerschëddenX 
iwwerschloenXfaireuntonneau
iwwerschnapenXperdre la tête
iwwerschneidenX 
iwwerschreidenXêtre supérieur
iwwerschreiwenXécrirepar-dessus
iwwerschwemmenXinonder
iwwerschwenkenX 
iwwersetzenXtransporter de l'autre côté
iwwerspanenXtirer sur
iwwerspëtzenXexagérer
iwwerspillenXdissimuler
iwwersprangenXsauter
iwwerspruddelenX 
iwwersteeënXexagérer
iwwerstëmmenX 
iwwerstierzenXprécipiter
iwwerstoenXréchapper de qch.
iwwersträichenX 
iwwerstrapazéierenXsurmener
iwwerstreidenX 
iwwersummerenXestiver qc.
iwwertrainéierenXsurentraîner
iwwertreffenXsurpasser
iwwertriedenX 
iwwertrompenXsurcouper
iwwerversécherenX 
iwwerwaachenXsurveiller
iwwerwältegenXenvahir
iwwerwannenXfranchir
iwwerwanterenXhiverner
iwwerweienXdominer
iwwerweisenXvirer
iwwerwerfenXbrouilleravecqn.
iwwerwuessenXovergrow
iwwerzeegenXconvaincre
iwwerzéienXenrober
   
J  
   
jabelenX 
jachtelenX 
jadderenX 
jäizenXcrier
jalonnéierenXjalonner
japsenXhaleter
järenX 
jarrenX 
jatschelenX 
jaulenXglapir
jauwenXcourir
jazzenXjazzer
jeekelenX 
jéimerenXgémir
jéngerenXzool.
jettenXvoyagerenjet
jickenXmanger
jiipsenXfiaulement
jitzenXejaculer
jodelenXiodler
joenXchasser
joggenXjogger
jongléierenXjongler
jubiléierenXjubiler
juckenXgratter
jugéierenXjuger
jumeléierenXjumeler
jummenXlancer
juppelenXbondir
juxenXbadiner
juxtaposéierenXjuxtaposer
   
K  
   
kaalwenXvêler
kaaschtenX 
kabrinéierenX 
kachelenXcarreler
kachenXcuisiner
kackenXchier
kadastréierenXmesurer
kafenXacheter
käichenXhaleter
käilenXcaler
käipenX 
kalennerenXruminer
kalibréierenXcalibrer
kalléierenXcaler
kallekenXchauler
kalstellenX 
kämmenXpeigner
kämpfenXlutter
kanaliséierenXcanaliser
kandidéierenXporter candidat
kanoniséierenXcanoniser
kapéierenXcomprendre
kaperenXcapturer
kapitaliséierenXcapitaliser
kapituléierenXcapituler
kappenXbiner
käppenXdécapiter
kapselenXencapsuler
karamelliséierenXcaraméliser
karboniséierenXcarboniser
karfénkelenX 
karikéierenXcaricaturer
kartographéierenXcartographier
kartonéierenXencartonner
kaschtenXcoûter
kasernéierenXcaserner
kasséierenXencaisser
kasteienXmortifier
kastréierenXcastrer
katalyséierenXcatalyser
katapultéierenXcatapulter
kategoriséierenXcatégoriser
katzenXvomir
kazbockelenX 
këddelenXchatouiller
kéierenXtourner
keilenXenfoncer
keimenXsoupir
kelterenXpresser
këmmenX 
këmmerenXoccuper de qch
kéngenXgermer
kennenXconnaître
kënnenXpouvoir
kenterenXchavirer
këppenXdécapiter
këssenXembrasserqn.
kibizenX 
kickelenXricaner
kickenXshooter
kidnappenXkidnapper
kierenXbalayer
kierpenXactionner
kierwenX 
kierzenXaccourcir
kiffenXfumerdel'herbe
killenXtuer
killzenX 
kippenXbasculer
kiselenX 
klaatschenXbavarder
klabberenXclaqueter
klakenXclaquer
klamenX 
klamerenXaccrocher
klammenXgrimper
klapenX 
klappenXrabattre
klärenXclarifier
klasséierenXclasser
klassifizéierenXclassifier
klatschenXapplaudir
klauenXvoler
klauschterenX 
klavéierenX 
kléckenXcliquer
kleedenXvêtir
klemmenXcoincer
kléngenXsonner
klengkréienX 
klengschreiwenX 
klenschenXouvrirlaporte
klëppelenXtabasser
klibberenXjouer de la crécelle
klickenXcliquer
kliewenXcoller
klimatiséierenXclimatiser
klimperenXpianoter
klirrenXcliqueter
kloenXlamenter
klompenXgrumeler
klonenXcloner
klonkenX 
kloterenXgrimper
klucksenXgargouiller
kludderenXbaver
kluftenX 
klunschenXbasculer
knabbelenXgrignoter
knabberenXgrignoter
knackenXcraquer
knadderenXcrépiter
knaenXmâcher
knäipenXcopier
knallenXclaquer
knäppenXboutonner
knapsenX 
knaschtenXpolluer
knätschenXmâcher
knätzelenXbricoler
knausenXlésiner
knauterenXfroisser
knautschenXfroisser
knéchelenXbricoler
knéckenXplier
knécksenXplier
knéienXagenouiller
knéitschenX 
knëppelenXtabasser
knëppenXboutonner
kniedenXpétrir
kniewelenXmuselerqn.
knipsenXpoinà§onner
knisterenXcraqueter
kniwwelenXbricoler
knobelenXcogiter
knouterenXgrogner
knuedenXnouer
knujelenXfroisser
knuppenXheurter
knurenXgrogner
knuutschenXbécoter
koaguléierenX 
koaliséierenXcoaliser
kohlenX 
kokettéierenXcoquetter
kollaboréierenXcollaborer
kollenXcoller
kollidéierenXaborder
koloniséierenXcoloniser
koloréierenXcolorer
kolportéierenXcolporter
kombinéierenXcombiner
kommandéierenXcommander
kommenXvenir
kommentéierenXcommenter
kommerzialiséierenXcommercialiser
kommizéierenX 
kommunikéierenXcommuniquer
kommunizéierenXcommuniquer
kompaktéierenXcompacter
kompenséierenXcompenser
komplexéierenXcomplexer
komplizéierenXcompliquer
komplottéierenX 
komponéierenXcomposer
kompostéierenXcomposter
kompriméierenXcomprimer
kondenséierenXcondenser
konditionéierenXconditionner
kondoléierenXcondoler
konferéierenXconférer
konfirméierenXconfirmer
konfiskéierenXconfisquer
konforméierenXconfirmer
konfrontéierenXconfronter
konjugéierenXconjuguer
konkelenX 
konkretiséierenXconcrétiser
konkurréierenXconcurrencer
konsekréierenXconsacrer
konservéierenXconserver
konsolidéierenXconsolider
konspiréierenXconspirer
konstatéierenXconstater
konsternéierenX 
konstituéierenXconstituer
konstruéierenXconstruire
konsultéierenXconsulter
konsuméierenXconsommer
kontaktéierenXcontacter
kontaminéierenXcontaminer
konterenXcontrer
konterkarélerenX 
kontersignéierenXcontresigner
kontestéierenXcontester
kontraktéierenXcontracter
kontrariéierenX 
kontrastéierenXcontraster
kontrolléierenXcontrôler
konvenéierenXconvenir
konvergéierenXconverger
konvertéierenXconverter
konzentréierenXconcentrer
konzipéierenXconciper
kopéierenXcopier
koppelenXcoupler
kopuléierenXcopuler
korrespondéierenXcorrespondre
korrigéierenXcorriger
korrodéierenXcorroder
koschterenX 
kostüméierenXcostumer
kouertenX 
kouzenX 
kraachenXcraquer
krabbelenXmarcherà quatrepattes
krächenX 
krächzenXcoasser
kräichenX 
kräidenX 
kräischenXpleurer
kräizegenX 
kräizenXcroiser
krällenX 
krämpenXattacher
kränkelenXdevenir malade
krankmellenX 
kräpsenX 
krauchenXramper
kraudenXjardiner
kraulenXcrawler
krauselenXcrêper
kraxelenXmonter
krazenXgratter
kréckelenXcraquer
kréckenX 
kreditéierenXcréditer
kreesenXautourde
kregéilenX 
kréienXrecevoir
kréinenXcouronner
krëmmenXtordre
krempelenXcarder
kréngelenXtirebouchonner
krepéierenX 
kribbelenXchatouiller
krichenXbattre
kriminaliséierenXcriminaliser
kriselenX 
kristalliséierenXcristalliser
kristillegenX 
kritiséierenXcritiquer
kritzelenXcrayonner
kriwwelenX 
kromenXfarfouiller
kropelenXcrayonner
kropenXattraper
krozelenXcrayonner
kruebelenX 
kruewelenX 
krupsenXcrépiter
kuckenXregarder
kuesenX 
kugelenXrouler
kujenéierenXtourmenter
kulminéierenXculminer
kultivéierenXcultiver
kummerenXoccuper de qc.
kumuléierenXcumuler
kuréierenXguérir
kürenXélire
kuschelenXblottir
kuschenXcoucher
kutschéierenXbalader
   
L  
   
laachenXrire
laanschtbréngenX 
laanschtféierenX 
laanschtfléienX 
laanschtgoenX 
laanschtlafenX 
laanschtloossenX 
laanschtrennenX 
laanschtschéckenX 
laanschtschëddenX 
laanschtschéissenX 
laanschttrëppelenX 
laanschttriedenX 
laaschtenXcharger
laatschenXtrottiner
laboréierenXfaire de la recherche
lächerenXboucler
lackéierenXlaquer
lackelenXaffrioler
lackmeierenXduper
lädéierenXabîmer
lafenXcourir
läffelenXmangerà lacuillère
lagerenXstocker
lähmenXparalyser
läichenXfrayer
läiterenX 
lamenX 
lamentéierenXlamenter
laminéierenX 
lammelenX 
lancéierenXlancer
landenXatterir
längenX 
langweilenXennuyer
lanterenX 
lappenX 
läpperenX 
läschenXéteindre
laséierenX 
lassbannenX 
lassbiedenX 
lassbrennenX 
lassbriechenX 
lassdréckenX 
lassdréienX 
lassdréinenX 
lassfuerenX 
lasshaenX 
lasskafenX 
lasskappenX 
lasskettenX 
lassklappenX 
lassknäppenX 
lasskommenX 
lasskoppelenX 
lasskréienX 
lassléisenX 
lassmaachenX 
lassmarschéierenX 
lassméienX 
lassméinenX 
lassräissenX 
lassrennenX 
lassschéissenX 
lassschloenX 
lassschneidenX 
lasssoenX 
lasssprangenX 
lasssprengenX 
lassspriechenX 
lassspullenX 
lassstiermenX 
lassstoussenX 
lasstriedenX 
lasswéckelenX 
lassweechenX 
lasszéienX 
lasszéienX 
lästerenXmédire
latenX 
latzenXennuyer
laudenXsonner
lauerenXguetter
lauschterenXécouter
lausenX 
lavéierenX 
laxéierenX 
leasenXacheterenleasing
leckenXlécher
leedenXdiriger
leeënXposer
leeschtenXoffrir qc.
lëftenXaérer
legaliséierenXlégaliser
legiferéierenXlégiférer
legitiméierenXlégitimer
leidenXsouffrir
léidenXsouder qc.
leienXêtre couché
léienXmentir
leierenXréciter
léierenXapprendre
leimenX 
léinenXprêter
léisenXrésoudre
lëmmelenXvautrer
lepsenX 
libelléierenXlibeller
liberaliséierenXlibéraliser
liéierenXlier
liesenXlire
liewenXvivre
liftenXlifter
liichtenXbriller
limitéierenXlimiter
liquidéierenXliquider
liwwerenXlivrer
logéierenXloger
lokaliséierenXlocaliser
lompenX 
loossenXlaisser
lotisséierenX 
lounenXlouer
lousenXtirer au sort
luedenXcharger
luewenXlouer
lumbeckenX 
lungerenXennuyer
luppenXlouper qc.
lutschenXsucer
luussenXguetter
lynchenX 
   
M  
   
maachenXfaire
maangelenXmanquer
maarkenX 
maartenXnégocier
mäenXfaucher
maîtriséierenXmaîtriser
malträtéierenX 
managenXgérer
mandatéierenXmandater
manifestéierenXmanifester
manipuléierenXmanipuler
mankenX 
manövréierenXmanoeuvrer
maquilléierenXmaquiller
marbréierenXmarbrer
marginaliséierenXmarginaliser
marinéierenXmariner
markéierenXmarquer
marodéierenXmaroder
marschéierenXmarcher
martyriséierenXmartyriser
mäschtenXengraisser
maskéierenXmasquer
massakréierenXmassacrer
masséierenXmasser
masturbéierenXmasturber
matbauenX 
matbestëmmenXparticiperà ladécision
matbezuelenXpayerpourqn.
matbréngenXapporter
matdeelenXfaire part
matdroenXemporter
matënnerschreiwenXsigner
materliewenXunévénement
matfëmmenXfumeravec
matfillenXcompatir
matfléienXprendre le même vol
matfuerenXaccompagner
matginnXdonner
matgoenXaccompagner
mathalenXaujeudecartes
mathëllefenXaider
mathuelenXprendre avec
matiessenXmangeravec
matkommenXveniravec
matkréienXcomprendre
matlafenXcouriravec
matliwwerenXlivreravec
matmaachenXparticiper
matmëschenXmélanger
maträissenXentraîner
matrappenXentraîner
matrechnenXcompteravec
matsangenXchanteravec
matschaffenXcollaborer
matschéckenXenvoyeravec
mätschenX 
matschleefenXtrimbaler
matschneidenX 
matschreiwenXécrireavec
matschwätzenXpaticiperà ladiscussion
matspillenXjouer avec
matstëmmenX 
matstreidenXdisputeravec
matversécherenX 
matwierkenX 
matzéienXsuivre
matzielenXcompterqn.
mauerenXbâtir
maufelenXmanger
maulafenXplaindre
maulenXplaindre
mauschelenXmagouiller
mausenX 
mauserenXmuer
mautschenX 
meckerenXrâler
meeschterenXréussir
meesselenXfrapperunepierreavecunmarteau
mëffelenXpuer
mëfferenX 
meidenXéviter
méienXfaucher
méinenX 
melangéierenXmélanger
mellenXsignaler
mëmmelenX 
menacéierenXagresser
mengenXpenser
mëschenXmélanger
mëschtenXnettoyer
mëssenXmanquerà qn.
mësshandelenX 
mëssverstoenX 
metzelenXmassacrer
miauenXmiauler
middelenX 
miergelenX 
mierkenXretenir
mierwelenX 
mijotéierenX 
minimiséierenXminimiser
ministréierenXministrer
mipsenX 
miwweléierenXmeubler
mixenXmélanger
mobiliséierenXmobiliser
modelléierenXmodeler
moderéierenXmodérer
moderniséierenXmoderniser
modifizéierenXmodifier
moduléierenXmoduler
molenXpeindre
molterenX 
mondialiséierenXmondialiser
monkelenX 
montéierenXmonter
moossenXmesurer
mopsenXchoper
moschterenXbâcler
motivéierenXmotiver
motoriséierenXmotoriser
motzenXrâler
mouerzenX 
mucksenXciller
muelenXmoudre
muenXmeugler
muerdenXassassiner
muerksenXcafouiller
muffenX 
multiplizéierenXmultipliquer
mumifizéierenXmomifier
musizéierenXfaire de la musique
mussenXdevoir
mystifizéierenXmystifier
   
N  
   
nabbelenX 
näipenXsomnoler
nammenXmanger
naschelenXgrignoter
nationaliséierenXnationaliser
naturaliséierenXnaturaliser
nätzenXarroser
navigéierenXnaviguer
néckenXfaire un signe de tête
neelenXclouer
negligéierenXnégliger
negociéierenXnégocier
néidegenXforcer
néienXcoudre
néitschenXéternuer
nennenXappeler
nervenXénerver
nëschelenXbafouiller
neutraliséierenXneutraliser
nidderbéienX 
nidderbrëllenX 
nidderbrennenX 
nidderdréckenX 
nidderfalenX 
nidderhalenX 
nidderjäizenX 
nidderknalenX 
nidderknéienX 
nidderkommenX 
nidderkréienX 
nidderleeënX 
nidderloossenX 
niddermetzelenX 
nidderschloenX 
nidderschreiwenX 
niddersetzenX 
nierenXallaiter
nittenXriveter qc.
nivelléierenXégaliser
niwwelenXavoirdubrouillard
noafenXsuivreduregard
noäiferenXimiterqn.
nobehandelenX 
nobestellenXfaireunenouvellecommande
nobezuelenXremargin
nobiedenX 
nobréngenX 
nobuerenXinsister
nodabberenXsuivreqn.
nodatéierenX 
nodenkenXréfléchir
nodréckenXpousserunedeuxièmefois
nodroenXgraderrancune
noeneegoenX 
noeneekommenX 
noeneemaachenX 
noerzielenXrépéterunehistoire
nofëllenXremplir
nofillenXsympathiser
nofollegenXsuivre
nofroenXinformer
nofuerenXpoursuivreenvéhicule
nofuerschenXenquêter
nogeheienX 
noginnXcéder
nogoenXsuivre
nohazenX 
nohëllefenXaider
nohuelenXrattraper
nojäizenXcrier
nojoenXpoursuivre
nokachenXcuisineraprès
nokafenXacheterplustard
nokommenXsuivre
nokontrolléierenXvérifier
nokräichenX 
nokräischenXpleurer
nokrauchenXsuivreenrampant
nokuckenXregarder
nolafenXsuivreencourant
nolauschterenXécouter
nolechtX 
noliesenXrelire
noliwwerenXfaireunedeuxièmelivraison
noloossenXdiminuer
nomaachenXimiter
noméienXfaucher
noméinenX 
nominéierenXnommer
nomoossenXmesurerà nouveau
nopäifenX 
noplanzenXaprès
noplapperenXrépétercommeunperroquet
nopréiwenXvérifier
norechnenXrecompter
noréckelenXavancer
noreesenX 
norennenX 
norëtschenXenglissant
normenXnormer
noruffenXcrier
nosalzenXajouterdusel
nosangenX 
noschéckenXlettre
noschëddenXverserunesecondefois
noschéissenXtirer à la suite de qn.
noschleefenXtraîner
noschloenXrechercher
noschreiwenXécrired'aprèsunmodèle
noschwätzenX 
noséinenXressemer
nosetzenXpousuivre
nosëtzenX 
nosichenXregarder
nosoenXrépéter
nospillenX 
nospionéierenXespionner
nostoenXcéder
notéierenXnoter
notrauerenXdéplorer
notzenXutiliser
novollzéienXcomprendre
noweienXpeserà nouveau
noweisenXréférencer
nowierkenXretentir
nowuessenXrepousser
nozeechnenXcopier
nozéienXresserrer
nozielenXrecompter
nozillenX 
nuancéierenXnuancer
nujelenXbrédouiller
nummeréierenXnumméroter
nurelenX 
   
O  
   
obligéierenXobliger
observéierenXobserver
obstinéierenXobstiner
occupéierenXoccuper
octroiéierenX 
ofännerenXmodifier
ofbäissenXmordre
ofbannenXdétacher
ofbauenXdémonter
ofbeidelenX 
ofbéienXbifurquer
ofbéissenXpurger
ofbestellenXdécommander
ofbezuelenXlesolde
ofbiischtenXbrosser
ofblendenX 
ofblëtzenXétinceler
ofbliederenXécailler
ofblockenXbloquer
ofblosenXannuler
ofbotzenXnettoyer
ofbréckelenXeffriter
ofbremsenXfreiner
ofbréngenXdérouter
ofbriechenXarrêter
ofbruedenX 
ofdankenXabdiquer
ofdeckenXrecouvrir
ofdeelenXdiviser
ofdéngenX 
ofdichtenXétancher
ofdoenXenlever
ofdréchnenXessuyer
ofdréckenXdécharger
ofdréienXfermer
ofdréinenXfermer
ofdreiwenXpartirà ladérive
ofdrëpsenXégoutter
ofdroenXuser
offäerdegenXenregistrer
offalenXfeuilles
offänkenXintercepter
offannenXtransigeravecqn
offéierenXdescendre
offeilenXlimer
offëllenXmettre en bouteille
offiederenXamortir
offierwenXdéteindre
offléissenXdécouler
offréierenXgeler
offriessenXmanger
offuerderenXréclamer
offuerenX 
offuschenXcalquer
ofgaachelenX 
ofgäipenX 
ofgammsenX 
ofgesinnXliresurlevisage
ofgewannenX 
ofginnXremettre
ofgoenXquitter
ofgotzelenX 
ofgrasenXchercher
ofgrimmelenX 
ofhaenXcouper qch.
ofhäerdenXendurcir
ofhakenXcocher
ofhalenXempêcher qn de faire qch.
ofhandelenXtraiter
ofhänkenXdépendre
ofheefenX 
ofhéierenXécouter
ofhetzenXpresser
ofhiewenXjeudecartes
ofholzenXdéboiser
ofhrennenX 
ofhuelenXperdredupoids
ofhuwwelenXraboter
ofjoenXenlever
ofkachenXbouillir
ofkafenXacheterà qn.
ofkappenXcouper
ofkapselenXisoler
ofkéierenX 
ofkierzenXabréger
ofkillenXtuer
ofkippenX 
ofklämmenX 
ofklappenX 
ofklapperenXchercher
ofklärenXclarifier
ofkléngenXdécroître
ofknabbelenX 
ofknäipenXcopier
ofknallenXdescendreqn.
ofknäppenXdéboutonner
ofkommenXécarter
ofkoppelenXanimaux
ofkrämpenXdécrocher
ofkrazenXcrever
ofkréienXrecevoir un bout de qch.
ofkrempelenX 
ofkuckenXenregardant
oflafenXtemps
oflaudenX 
oflauschterenXenfraude
ofleckenXlécher
ofleedenXdéduire
ofleeénX 
ofleegnenX 
ofléisenXprendre la relève de qn.
oflenkenXdéconcentrer
ofliwwerenXlivrer
ofloossenXfairecouler
ofluedenXdécharger
oflutschenXsucer
ofmaachenXarranger
ofmarschéierenXquitteraupas
ofméienXfaucher
ofméinenX 
ofmellenXdésinscrire
ofmolenXpeinture
ofmontéierenXdémonter
ofmurksenX 
ofnotzenXuser
ofpäifenXsiffler l'arrêt
ofpassenX 
ofpatrulléierenXpatrouiller
ofpéilenX 
ofpëtzenXcouper
ofpickenX 
ofpléckenXcueilir
ofquälenXdonner du mal
ofrackerenXéchiner à qc.
ofräissenXdémolir
ofrappenXdémolir
ofraséierenXraser
ofraumenXdébarrasser
ofreagéierenXdéfouler
ofrechnenXfairelescomptes
ofréckelenXéloigner
ofreiwenXfrotter
ofrënnenXarrondirverslebas
ofrëschtenXdésarmer
ofrëselenX 
ofrëtschenXglisser
ofrigelenXverrouiller
ofriichtenXdémonter
ofrodenXdéconseiller
ofruffenXappeler
ofrullenXdérouler
ofschafenXabolir
ofschäffenXenlever
ofschaimenXécumer
ofschaltenXdéconnecter
ofschappenX 
ofschätzenXestimer
ofschéckenXenvoyer
ofschëddenXverser
ofscheedenXisoler qch.
ofschéissenXdécocher qch.
ofschëppenX 
ofschierenX 
ofschiermenXblinder
ofschläifenXpolir
ofschläissenX 
ofschléckenXavaler
ofschleefenXdéporter
ofschléissenXconclure
ofschloenXrefuser
ofschluechtenXabattre
ofschmaachenXdéguster
ofschminkenXdémaquiller
ofschneidenXcouper
ofschnëppelenXtrancher
ofschreckenXeffaroucher
ofschréckenXparcourir qc.
ofschréienX 
ofschreiwenXcopier
ofschruppenXdésincruster
ofschubsenX 
ofschuppenX 
ofschwächenXaffaiblir
ofschwäifenXdigresser
ofschwëllenXdégonfler
ofschwenkenXdétourner
ofschwierenXabjurer
ofsécherenXsécuriser
ofseeënXscier
ofseefenXsavonner
ofseelenX 
ofseenenXfaireapprouver
ofsënnerenXséparer
ofsetzenXdéposer
ofsëtzenXpurger
ofsichenXfouiller
ofsoenXannuler
ofspäicherenXenregistrer
ofspärenXbarrer
ofspéinenX 
ofspeisenXrecevoir
ofspillenXjouer
ofspläiterenXdétacher
ofsprangenXsauter
ofspriechenXconcerter
ofspuerenXéconomiser sur qch.
ofspullenXlaver
ofstäipenXappuyer
ofstamenXdescendre
ofstëbsenXdépoussiérer
ofstellenXarrêter
ofstëmmenXvoter
ofstempelenXestampiller
ofstiechenXcontraster
ofstierwenXengourdir
ofstoenXdécoller
ofstotterenXpayerpartraites
ofstoussenXrebuter
ofstreidenXnier
oftaaschtenXtâter
oftakelenX 
oftippenXcopier
oftransportéierenXemporter
oftrennenXséparer
oftriedenXcéder
oftrotzenXextorquer qch. à qn.
ofuertelenX 
ofverdéngenX 
ofverlaangenXdemander
ofwaardenXattendre
ofwäertenXdévaloriser
ofwäichenXdévier
ofwäschenXlaver
ofwéckelenXdérouler
ofweedenXbrouter
ofweienXpeser
ofweisenXrepousser
ofwénkenXfairenonparunsigne
ofwerfenXdésarà§onner
ofwëschenXessuyer
ofwielenXdémissioner
ofwierenXrepousser
ofwiergenXétouffer
ofwiesselenXalterner
ofwimmelenXrenvoyer
ofzapenX 
ofzeechnenXcalquer
ofzéienXsoustraire
ofzielenXdécompter
ofzierkelenX 
ofzwackenXrogner
ofzweigenXdériver
ofzwéngenX 
onanéierenXonaner
onduléierenXonduler
onkenX 
ootmenXrespirer
opafferenXdésavouer
opbäissenXouvrirenmordant
opbakenXréchauffer
opbannenXdélier
opbaschtenXéclater
opbauenXmonter
opbauschenXamplifier
opbeemenXcabrer
opbegierenXdemander
opbehalenXsur la tête
opbëndelenX 
opbesserenXaméliorer
opbiddenXdéployer
opbitzenX 
opbléienXéclore
opbleiwenXresterréveillé
opblëtzenXéconduire qn.
opblosenXgonfler
opborenX 
opbotzenXnettoyer
opbrauchenXconsommer
opbrëngenX 
opbrennenX 
opbretzenXvanter
opbriechenXfracturer
opbrommenXgrogner
opbruedenX 
opbuerenXaléser
opdauchenXsurigr
opdeckenXdécouvrir
opdeelenXpartager
opdeenX 
opdëschenXservir qc.
opdoenXouvrir
opdrängenXimposer qch. à qn.
opdréchnenXsécher
opdréckenXpresser
opdréienXouvrir
opdréinenXouvrir
opdreiwenXdénicher
opdroenXappliquer
operéierenXopérer
operstoenXressusciter
opfaassenXappréhender
opfalenXfaireremarquer
opfänkenXattraper
opféierenXreprésenter
opfëllenXremplir
opfëschenX 
opflackerenX 
opfléienXenvoler
opfrëschenXrajeunir
opfriessenXmangerintégralement
opfroenXinterroger
opfuerderenXencourager
opfuerenXsursauter
opgafelenX 
opgäilenXérotique
opgeheienXsoulever
opginnXabandonner
opglidderenXsérier
opgoenXouvrir
opgräifenXreprendre
opgruewenXcreuser
ophaenX 
ophalenXarrêter
ophalsenXrefiler
ophänkenXsuspendre
opheefenXentasser
ophéierenXarrêter
ophëllefenXaiderà 
ophiewenXramasser
ophuelenXaccueilir
ophunnXchapeau
opiessenXfinirsonrepas
opjoenXdébucher
opkachenXfairebouillir
opkafenXacheter
opkämmenXpeigner
opkappenXpiocher
opkéipenXaccumuler
opklammenXgrimpersur
opklappenXÅ?ufs
opklärenXexpliquer
opkléngenXretentir
opkliewenXcollersur
opkloterenXgrimpersur
opknäppenXdéboutonner
opkommenXapparaître
opkraachenXouvrirencraquant
opkräizenXapparaître
opkrämpenXaccrocher
opkrazenXgratter
opkréienXréussirà ouvrir
opkuckenXleverlesyeux
oplackerenXassouplir
oplafenXmonter
oplammelenX 
oplauerenXguetter
opleckenXlécher
opleeënXmettre
opleienXreposer
opléisenXdiluer
oplëschtenXlister
opliewenXrevivre
opliichtenXilluminer
oploossenXlaisserouvert
opluedenXcharger
opmaachenXouvrir
opmarschéierenX 
opmiwwelenXaméliorer
opmonterenXencourager
opmoossenXmesurer
opneelenXclouer
opootmenXrespirer
oppapenXavecdelacolled'amidon
oppäppelenXretaper
oppassenXfaireattention
oppatschenX 
oppechenXcoller qch.
oppënselenX 
oppëtzenX 
oppickenXencorner
oppiddelenX 
opplanzenX 
oppoléierenXrepolir
oppompelenXgonfler
opposéierenXopposer
opputschenX 
opquëllenXgonfler
oprafenXramasser
opräissenXcrevasser
oprappenXcrevasser
opraumenXranger
oprechnenXporter au compte
opreegenXexciter
opreienXaligner
opréierenXremuer
opreiwenXécorcher
oprënnenXarrondirverslehaut
oprëschtenXarmer
oprëselenXsecouer
opriichtenXmonter
opruffenXappeler
oprullenXenrouler
opsaugenXaspirer
opschaffenX 
opschëddenXverser
opschléissenXouvrirà clé
opschlitzenXtaillader
opschloenXouvrir
opschnapenXsaisir qch. au vol
opschneidenXciuper
opschreiwenXnoter
opschuppenXarriérer
opschwätzenXrefiler
opschweessenX 
opschwëllenXenfler
opschwemmenXboursoufler
opsetzenXcoiffer qch.
opsëtzenX 
opsichenXrendre visite à 
opsoenXréciter
opspäicherenXgarder
opspanenXouvrir
opspärenXouvrir
opspéngelenX 
opspiissenXembrocherqn
opspillenXjouer
opspläissenX 
opspléckenXouvrir
opsprangenXbondir
opsprëtzenX 
opstackenXhausserd'unétage
opstäipenXaccoter
opstapelenXempiler
opstauenXaccumuler
opstéckenXbroder
opstellenXétablir
opstëppelenXmontercontreqn.
opstiechenX 
opstoenXlever
opstoppenXbourrer
opstoussenXéructer
opstreckenXrepasser
opstréckenX 
opsuckelenXabsorber
optakelenXmaquiller
optankenXravizailler
optéierenXopter
optiermenXdresser
optiméierenXoptimiser
optonkenX 
optriedenXapparaître
optrompenXétaler
opwaardenX 
opwäertenXrevaloriser
opwalenX 
opwäschenXlaver
opwéckelenXembobiner
opweechenXtremper
opweienXpeser
opweisenXcomporter
opwerfenXsoulever
opwëschenXéponger
opwiermenXréchauffer
opwigelenX 
opwuessenXgrandir
opwullenXbrasser
opzeechnenXenregistrer
opzeemenX 
opzéienXcharrier
opzielenXénumérer
opzierenX 
opzillenX 
opzräissenX 
opzwéngenXimposer
orakelenXprophétiser
orchestréierenXorchestrer
ordonnéierenXordonner
organiséierenXorganiser
orientéierenXorienter
outenX 
oxydéierenXoxyder
oxygenéierenXoxygéner
   
P  
   
pachtenXaffermer
packenXranger
paddelenXcanoter
paffenXfumer
paginéierenXpaginer
päifenXsiffler
pakenXlesvalises
paktéierenXpactiser
panachéierenXmélanger
panéierenXpaner
panikéierenXpaniquer
panschenXfrelater
papenXcoller
paradéierenXparader
paraphéierenXparafer
paraphraséierenXparaphraser
paréierenXobéir
parfuméierenXparfumer
parkenXstationner
parlementéierenXparlementer
parodéierenXparodier
parzelléierenXparcelliser
passéierenXpasser
passenXpasser
passionéierenXpassionner
pasteuriséierenXpasteuriser
patentéierenXpatenter
patinéierenXpatiner
patronéierenXpatroner
patrulléierenXpatrouiller
patschenXfumer
pätschenXclaquer
pauerenX 
pausenXpauser
paweenX 
pechenXcoller
péckenX 
pedaléierenXpédaler
pefferenXpoivrer
pëfferenX 
péilenX 
pellenXpeler
penaliséierenXpunir
pendelenXpenduler
péngegenXtourmenter
pénkenX 
pennenXdormir
pënselenXpeindre
pensionéierenX 
perfektionéierenXperfectionner
perforéierenXperforer
perkutéierenXpercuter
perquisitionéierenX 
persifléierenXpersifler
personaliséierenXpersonnaliser
personifizéierenXpersonnifier
pervertéierenXperverter
pësperenXchuchoter
pëtzenXpincer
peupléierenXpeupler
philosophéierenXphilosopher
phraséierenXparler
pickéierenX 
pickenXpiquer
picknickenXpique-niquer
piddelenXtripoter
piffenXmettre du purin
pigmentéierenXpigmenter
piipsenXpiauler
pilgerenXpélériner
pilotéierenXpiloter
pincéierenXpincer
pinschenXhurler
pipenX 
pisackenX 
pissenXpisser
pistonéierenX 
placéierenXplacer
plädeierenX 
plafonéierenX 
plagiéierenXplagier
planéierenXplaner
plangenXplanifier
planzenXplanter
plastifizéierenXplastifier
plastikéierenXplastifier
platinéierenXplatiner
platschenXpatauger
plätschenXclapoter
plättelenXbavarder
platzenXéclater
pléckenXcueillir
pléischterenXmettre un pansement
plëmmenXplumer
plënnerenXdéménager
plienX 
plisséierenXplier
ploenXbesogner
plombéierenXplomber
plompsenXfairepouf
plooschterenXmettre un pansement
plouenXlabourer
ploufenX 
pochéierenXpocher
pointéierenXpointer
poléierenXpolir
polemiséierenXpolémiser
politiséierenXpolitiser
polluéierenXpolluer
polsterenXcapitonner
polykopéierenXphotocopier
pommadéierenXgraisser
pompelenXpomper
poncéierenX 
ponderéierenXpondérer
populariséierenXpopulariser
portionéierenXportioner
portraitéierenXportraiter
poséierenXposer
positionéierenXpositioner
postéierenXposter
postuléierenXpostuler
poterenXbavarder
poufenXentrerencollision
poukerenXjouer au poker
pousséierenXpousser
pouzenX 
praffenXgreffer
prägenXmarquer
praktizéierenXpratiquer
préiwenXcontrôler
prellenX 
preparéierenXpréparer
presentéierenXprésenter
presidéierenXprésider
presséierenXpresser
pressenXpresser
prevenéierenXprévener
preziséierenXpréciser
prickelenXpiquer
priedegenXprêcher
priméierenXprimer
printenXimprimer
privatiséierenXprivatiser
privilegéierenXpriviléger
probéierenXessayer
produzéierenXproduire
profanéierenXprofaner
professionaliséierenXprofessionnaliser
profiléierenXprofiler
profitéierenXprofiter
programméierenXprogrammer
progresséierenXprogresser
projezéierenXprojeter
proklaméierenXproclamer
prolongéierenXprolonger
promenéierenXpromener
promovéierenXpromover
prononcéierenXprononcer
pronostikéierenXpronostiquer
propagéierenXpropager
prophezeienXprédire
proportionéierenX 
proposéierenXproposer
prospektéierenX 
prosperéierenXprospérer
prostenXtrinquer
prostituéierenXprostituer
protegéierenXprotéger
protestéierenXprotester
protokolléierenXprotocoller
prouwenXexercer
provozéierenXprovoquer
prozesséierenXprocéder
psalmodéierenXpsalmoder
psychanalyséierenX 
pubertéierenXpuberter
publizéierenXpublier
puchenXjeter
puddelenXcanoter
pudderenXenfariner
puerenX 
puffenXtaper
pulséierenXpulser
pupenX 
purgéierenXpurger
putschenXfaireunputsch
puzzelenXfaireunpuzzle
   
Q  
   
quacksenXcoasser
quakenXcoasser
quälenXtourmenter
qualifizéierenXqualifier
quaselenXbavarder
quatschenXbavarder
quellenXcouler
quëllenXjaillir
quëtschenXécraser
quiiksenXcrier
quiitschenXcouiner
quikenXcouiner
quittéierenXquitter
   
R  
   
raachenXfumer
raaspelenXfairedelalèche
rabbelenXclaquer
rabréngenX 
rächenXvenger
rackettéierenX 
racléierenXracler
radéierenXgommer
radikaliséierenXradicaliser
radotéierenXradoter
rafachenX 
rafalenX 
rafeierenX 
raféierenX 
rafenXramasser
raffinéierenXraffiner
rafistoléierenXrafistoler
rafléienX 
rafléierenX 
rafriessenX 
rafuerenX 
rageheienX 
ragerodenX 
raginnX 
ragoenX 
raiberenXdévaliser
räifenXmûrir
räissenXdéchirer
rakäppenX 
raklammenX 
rakommenX 
rakomplimentéierenX 
rakrauchenX 
rakréienX 
ralackelenX 
ralafenX 
raleeënX 
ralliéierenXrallier
raloossenX 
ramarschéierenX 
ramasséierenXramasser
rammelenXbaiser
rammenXenfoncer
ramoléierenXdémolir qc.
ramoschterenX 
ramouerenX 
ramponéierenXesquinter
ramssenX 
randaléierenXrandaler
randréckenX 
randreiwenX 
randroenX 
rangéierenXranger
ranhuelenX 
rankenX 
rantrëllenX 
ranzéienX 
rapassenX 
rapatriéierenXsocialiser
raplatzenX 
raplënnerenX 
rappeléierenXrappeler
rappenXdéchirer
rapportéierenXrapporter
rapprochéierenXrapprocher
raquëtschenX 
rareechenX 
rareidenX 
raruffenX 
rarullenX 
raschéckenX 
raschéissenX 
raschelenXbruire
raschéngenX 
raschëppenX 
raschläichenX 
raschleefenX 
raschloenX 
raschmuggelenX 
raschneienX 
raschtenXreposer
raséierenXraser
räsonéierenXraisonner
raspadséierenX 
rassuréierenXrassurer
rastellenX 
rastiechenX 
rastierzenX 
rastolzéierenX 
rastoussenX 
rastreckenX 
rastréimenX 
ratéierenXrater
ratifizéierenXratifier
rationéierenXrationner
ratschenXvisser
rätselenXcreuser la tête
rattachéierenXrattacher
rattrapéierenXrattraper
raumenXranger
raupenXglisser
rausbaggerenX 
rausbauenX 
rausbëlzenX 
rausblosenX 
rausbréngenX 
rausbretzenX 
rausbuddelenX 
rausdämpenX 
rausdréckenX 
rausdreiwenX 
rausdroenX 
rauseekelenX 
rausfalenX 
rausféierenX 
rausfëschenX 
rausfilterenX 
rausfizenX 
rausfléienX 
rausfriessenX 
rausfuerderenX 
rausgeheienX 
rausgesinnX 
rausginnX 
rausgoenX 
rausgräifenX 
raushaenX 
raushalenX 
raushänkenX 
raushéierenX 
raushiewenX 
raushunnX 
rauskéierenX 
rauskierenX 
rausklammenX 
rausklappenX 
rauskommenX 
rauskomplimentéierenX 
rauskrabbelenX 
rauskräichenX 
rauskrauchenX 
rauskréienX 
rauskromenX 
rauskropenX 
rauskuckenX 
rauslackelenX 
rauslafenX 
rausleeënX 
rausliesenX 
rausloossenX 
rausluussenX 
rausmaachenX 
rauspickenX 
rausplättelenX 
rausplatzenX 
rauspléckenX 
rauspressenX 
rauspuchenX 
rausräissenX 
rausrappenX 
rausraschenX 
rausréckelenX 
rausréckenX 
rausreechenX 
rausrennenX 
rausriedenX 
rausruffenX 
rausrullenX 
rausschaffenX 
rausschäffenX 
rausschärenX 
rausschéckenX 
rausschëddenX 
rausschéissenX 
rausschëppenX 
rausschielenX 
rausschläichenX 
rausschleefenX 
rausschleiderenX 
rausschloenX 
rausschneidenX 
rausschnëppelenX 
rausschweessenX 
raussichenX 
rausspäizenX 
rausspierenX 
raussprangenX 
rausspruddelenX 
rausstellenX 
rausstoenX 
raussträichenX 
rausstreckenX 
raustrëppelenX 
raustriedenX 
rauswänzelenX 
rauswäschenX 
rauswerfenX 
rauswielenX 
rauswiergenX 
rauswoenX 
rauswuessenX 
rauszéienX 
ravitailléierenXravitailler
rawänzelenX 
rawerfenX 
rawielenX 
rawoenX 
rawuessenX 
rawullenX 
rayonéierenX 
reagéierenXréagir
realiséierenXréaliser
reaniméierenXréanimer
rebelléierenXrebeller
rëchelenXrâler
recherchéierenXrechercher
rechnenXcalculer
recidivéierenX 
recitéierenXreciter
réckelenXbouger
réckversécherenX 
recoltéierenXrécolter
recycléierenXrecycler
redigéierenXrédiger
redresséierenXredresser
reduzéierenXréduire
reecherenXfumer
reedelenX 
reegelenXrégler
reenenXpleuvoir
reesenXvoyager
reezenXexciter
referéierenXréférer
rëffelenXbruire
reflektéierenXréflecter
reforméierenXréformer
refuséierenXrefuser
regaléierenXrégaler
regéierenXrégner
regeneréierenXregénerer
regionaliséierenXrégionaliser
regléierenX 
reglementéierenXréglementer
regrettéierenXregretter
regulariséierenXrégulariser
rehabilitéierenXréhabiliter
reidenXallerà cheval
reienXenfiler
réierenXagiter
reimenXrimer
reincarnéierernX 
réischterenXrôtir
reiserenX 
reiwenXfrotter
reizenXagacer
rekapituléierenXrécapituler
reklaméierenXréclamer
rekommandéierenXrecommander
rekonstruéierenXreconstruire
rekrutéierenXrecruter
rektifizéierenXrectifier
relancéierenXrelancer
relegéierenX 
relevéierenXrelever
rëmäntwerenX 
remarquéierenXremarquer
rëmbaalgenX 
rëmbäissenX 
rembourséierenXrembourser
rëmbréngenX 
rëmdreiwenX 
rëmdroenX 
remediéierenXremédier
rëmerkennenX 
rëmfuerderenX 
rëmgesinnX 
rëmgewannenX 
rëmginnX 
rëmhuelenX 
rëmhunnX 
rëmkafenX 
rëmkatzenX 
rëmkennenX 
rëmklappenX 
rëmkommenX 
rëmkréienX 
remontéierenXremonter
remorquéierenX 
remplacéierenXremplacer
rëmreechenX 
rëmschalenX 
rëmschloenX 
rëmschwätzenX 
rëmsoenX 
rëmspillenX 
rëmstoussenX 
remuneréierenXrémunérer
rëmwénkenX 
rëmwerfenX 
renaturéierenXrenaturer
renforcéierenXrenforcer
rengegenXnettoyer
réngelenXtirebouchonner
réngenXlutter
renkelenX 
renkenXamener
rennenXcourir
rënnenXruisseler
renoncéierenXrenoncer
renovéierenXrénover
renseignéierenXrenseigner
rentabiliséierenXrentabiliser
rentéierenXêtre utile à qc.
renummeréierenX 
reorganiséierenXréorganiser
reparéierenXréparer
reperkutéierenXrépercuter
repertoriéierenXrépertorier
repetéierenXrépéter
repikéierenXrepiquer
representéierenXreprésenter
reprochéierenXreprocher
reproduzéierenXreproduire
repsenXroter
rëschtenXdécorer
rëselenXsecouer
reservéierenXréserver
residéierenXrésider
resignéierenXresigner
resistéierenXrésister
resonnéierenX 
resorbéierenXrésorber
resozialiséierenXrésocialiser
respektéierenXrespecter
restauréierenXrestaurer
restrukturéierenXrestructurer
resultéierenXrésulter
resuméierenXrésumer
retapéierenXretaper
retouchéierenXretoucher
retrodatéierenXrétrodater
rëtschenXglisser
rettenXsauver
rëtzenXburiner
reusséierenXréussir
revaloriséierenXrevaloriser
revanchéierenXrevancher
revendiquéierenXrevendiquer
revidéierenXréviser
revisionéierenX 
revitaliséierenXrévitaliser
revokéierenX 
revoltéierenXrévolter
revolutionéierenX 
rezenséierenXrecenser
richenXsentir
ridiculiséierenXridiculiser
riedenXparler
riederenXêtre fâtigué
riichtenXjuger
ringenXlutter
ripostéierenXriposter
rippenXfootball
riskéierenXrisquer
rivaliséierenXrivaliser
riwwerbréngenX 
riwwerfuerenX 
riwwergeheienX 
riwwergoenX 
riwwerhëllefenX 
riwwerhuelenX 
riwwerkommenX 
riwwerkuckenX 
riwwerluussenX 
riwwerréckelenX 
riwwerreechenX 
riwwerwénkenX 
riwwerzéienX 
robbenXglissen
rochéierenX 
rockenXécouterdurock
rodéierenXroder
rodenXconseiller
rofbäissenX 
rofbiedenX 
rofbréngenX 
rofdiebelenX 
rofdréckenX 
rofdréienX 
rofdréinenX 
rofdreiwenX 
rofdroenX 
roffalenX 
roffléienX 
roffuerenX 
rofgarrelenX 
rofgeheienX 
rofgierksenX 
rofginnX 
rofgoenX 
rofhänkenX 
rofhuelenX 
rofklammenX 
rofkommenX 
rofkraachenX 
rofkrämpelenX 
rofkréienX 
rofkropenX 
rofkuckenX 
roflackelenX 
roflafenX 
rofleierenX 
rofliesenX 
rofloossenX 
rofluedenX 
rofmaachenX 
rofmoossenX 
rofpléckenX 
rofräissenX 
rofrappenX 
rofrennenX 
rofrëtschenX 
rofrullenX 
rofschärenX 
rofschëddenX 
rofschéissenX 
rofschneidenX 
rofschrauwenX 
rofseewelenX 
rofsetzenX 
rofspillenX 
rofsprangenX 
rofstrëppenX 
roftaaschtenX 
rofwirtschaftenX 
rofzéienX 
rolzenXcatcher
rompelenX 
rompenX 
ronkenXronfler
ronschelenX 
ropbeméienX 
ropbeschwierenX 
ropbréngenX 
ropdiebelenX 
ropdréckenX 
ropdréienX 
ropdréinenX 
ropdreiwenX 
ropdroenX 
ropfalenX 
ropféierenX 
ropfléienX 
ropfuerenX 
ropgeheienX 
ropginnX 
ropgoenX 
rophiewenX 
rophuelenX 
ropkäichenX 
ropklammenX 
ropkommenX 
ropkrämpelenX 
ropkuckenX 
roplafenX 
ropmaachenX 
ropréckelenX 
ropreechenX 
roprullenX 
ropschaffenX 
ropschéissenX 
ropschleefenX 
ropschloenX 
ropschrauwenX 
ropsetzenX 
ropstoussenX 
ropstrëppenX 
roptaaschtenX 
ropweisenX 
ropwuessenX 
ropzéienX 
rosenXêtre fâché
rotéierenXtourner
rotzenXglavioter
rouenXreposer
rubbelenXgratter
ruckelenXtressaillir
rudderenXcanoter
ruedenX 
ruffenXappeler
ruinéierenXruiner
rullenXrouler
ruppenXbâcler
   
S  
   
saangenX 
sabbelenXbavarder
säbelenXbattre
sabléierenXsabler
sabotéierenXsaboter
sackenXchuter
saierenXacidifier
saierzenXacidifier
säkulariséierenX 
salbenXoindre
salefenX 
salutéierenXsaluerqn.
salzenXsaler
sammelenXrammasser
sanéierenXréhabiliter
sangenXchanter
sanktionéierenXsanctionner
satinéierenXsatiner
saufenXbête ou excessivement
saugenXsucer
saumenX 
sausenXfoncer
scannenXscanner qc.
schächenXégorger
schäerfenXaiguiser
schafenXcréer
schaffenXtravailler
schäffenXpuiser
schaimenXécumer
schäissenXchier
schalenXrésonner
schaltenXconnecter
schännenX 
schappenX 
schärenXgratter
scharjeekelenX 
scharwänzelenX 
schässenX 
schattéierenXombrer
schätzenXapprécier
schauerenXfrémir
schaufelenX 
schaukelenXbalancer
schauterenXfrotter
schéckenXenvoyer
schëddenXverser
scheedenXdivorcer
schëffenX 
scheienXcraindre
schéissenXtirer
scheiterenXéchouer
schellenXsonner
schëmmelenXmoisir
schéngenXbriller
schenkenXoffriruncadeauà qn.
schënnenXharasser
schëppenXpeller
schichtenXempiler
schielenXbigler
schierenXtondre
schierpsenX 
schiffenXpleuvoir
schikanéierenXchicaner
schilzenX 
schimmerenXbriller
schinnenX 
schipsenX 
schlabberenXlaper
schlacksenXrelaxer
schladderenXnégliger
schläichenXglisser
schläifenXmeuler qc.
schläimenXproduire des mucosités
schläissenX 
schlakenX 
schlämmenXcurer
schlampenXbâcler
schlängelenXtirebouchonner
schlappenXmarcherentraînantlespieds
schlauchenX 
schlaufenX 
schléckenXavaler
schleefenXtraîner
schleiderenXembarder
schleisenXécluser
schléissenXfermer
schlenderenXglisser
schléngerenXglisser
schlëppenX 
schlichtenXapaiser
schlidderenXdéraper
schlitzenXouvrir
schloenXbattre
schlofenXdormir
schloperenX 
schlucksenX 
schluechtenXabattre
schluppenXboire
schmaachenXgoûter
schmäcksenX 
schmäissenXjeter
schmalzenXtraiteravecdusaindoux
schmarotzenXparasiter
schmeechelenXcharmer
schmëlzenXfondre
schmiddenX 
schmierenXgraisser
schmiergelenXdécaper
schminkenXmaquiller
schmonzenX 
schmotzenXsalir qc.
schmuggelenXfairelacontrebande
schmunzenX 
schmusenXfaire des câlins
schnaarchenXronfler
schnabbelenXbavarder
schnadderenXbavarder
schnäizenXmoucher
schnallenXboucler
schnalzenXclaquer
schnapenXattraper
schnapsenX 
schnauwenXrespirer
schnazelenX 
schneeënX 
schneekenXmangerdesconfiseries
schneidenXcouper
schneiderenXcoudre
schneienXneiger
schnëppelenXenlanières
schnëssenXbavarder
schniewelenXparler
schnoffelenXsentir
schnokenXparler
schnuddelenXmoucher
schnupperenXhumer
schnurenX 
schockéierenXchoquer
schockenXchoquer
schosselenX 
schoterenXfrotter
schoulenXéduquer
schoulmeeschterenX 
schounenXprotéger
schousterenXbousiller
schrafféierenXhacher
schräinerenXmenuisierquitravaillelebois
schrappenX 
schrauwenXvisser
schreckenXépouvanter
schréckenXmarcher
schréienXbiseauter qc.
schréipsenXérafler
schreiwenXécrire
schrompelenXplisser
schroudenX 
schruppenXdésincruster
schrupsenXérafler
schubsenXpousser
schuckelenXblottir
schudderenXfrémir
schuedenXnuire
schuftenXbosser
schummelenXtricher
schummenXavoir honte de qch.
schuppenXchoper
schützenXprotéger
schwaarzgesinnX 
schwaarzschaffenX 
schwaarzschluechtenX 
schwabbelenXvaciller
schwadronéierenX 
schwadrulléierenXpérorer
schwäermenXessaimer
schwäerzenXnoircir
schwammenXnager
schwammtX 
schwängerenXengrosser
schwänkenX 
schwänzelenX 
schwätzenXparler
schweessenXsuer
schwëllenXgonfler
schwéngenX 
schwéngsenXpolluer
schwenkenXosciller
schwierenXjurer
schwiewelenXsulfurer
schwiewenXplaner
schwindelenXtricher
scrabbelenXjouer au scrabble
séchelenX 
sécherenXaffirmer
secondéierenXseconder
sedimentéierenXsédimenter
seechenXpisser
seeënXscier
seefenXsavonner
seelerenX 
seemenXborder
seenenXbénir
seewelenXlutter
sëfferenXboire
segmentéierenXségmenter
séienX 
séinenXsemer
séissenXédulcorer
sekretéierenXsécréter
sektionéierenX 
selektionéierenXsélectionner
sëndegenXpécher
sendenXenvoyer
sengenXbrûler
senkenXabaisser qc
sénkenXcouler
sënnerenXtrier
sensibiliséierenXsensibiliser
separéierenXséparer
sequestréierenXséquestrer
setzenXposer
sëtzenXêtre assis
sezéierenXdisséquer
sichenXchercher
sickerenXfiltrer
sidderenX 
sidelenXétablir
siedegenXsaturer
siegéierenXhabiter
siftenXfiltrer
sigelenXcacheter
signaléierenX 
siichtenXexaminer
simuléierenXsimuler
sinnXêtre
sippenX 
situéierenXsituer
skalpéierenXdécapiter
skandaliséierenXscandaliser
skandéierenX 
skatenXskate-boarding
skizzéierenXbrouillonner
skulptéierenXsculpter
smashenX 
soenXdire
soignéierenXsoigner
soldéierenX 
solidariséierenXsolidariser
sollenXdevoir
solperenX 
sommenX 
sondéierenXsonder qc.
sonnenXprendre le soleil
sortéierenXtrier
souerenXlamenter
souffléierenXsouffler
soupçonnéierenX 
soupéierenXsouper
souterenX 
sozialiséierenXsocialiser
spaassenXbadiner
spachtelenXcolmater
spadséierenXpromener
späicherenXenregistrer
späizenXcracher
spalenX 
spanenXtendre
spannenXfiler qc.
spärenXbarrer
spéckenX 
spéinenXusiner
speisenXmanger
spekuléierenXspéculer
spellenX 
spendéierenXpayer
spendenXdispenser
spëttelenX 
spëtzelenXespionner
spëtzenXrappointir
spezialiséierenXspécialiser
spezifizéierenXspécifier
spigelenXrefléter
spillenXjouer
spintiséierenX 
spionéierenXespionner
spiritualiséierenXspiritualiser
spläissenX 
spläiterenXbriser
spléckenXéclater
sponserenXpayer
spottenXmoquerdeqn.
sprangenXsauter
sprayenXjaillir
spreedenXétendre
spreeënXétendre
sprengenXarroser
sprëtzenXarroser
spriechenXdire
sprinselenX 
sprintenXcourir
sproochenXparler
spruddelenXpétiller
sprunzenX 
spuerenXéconomiser
spullenXfairelavaisselle
stabiliséierenXasticoter
stacherenX 
stackenX 
stäerkenXrenforcer
staffelenXéchelonner
stagnéierenXstagner
stäipenXbasersur
stallhalenX 
stamenXdater
standardiséierenXstandardiser
stanzenXpoinà§onner
stapelenXempiler
stappenX 
startenXdémarrer
stationéierenXstationner
statuéierenXstatuer
stauchenXcogner
stauenXamasser
staunenXétonner de qc.
stëbsenXpoudroyer
stéchelenXasticoter
stéckelenXassembler
stéckenXbroder
stéckerenX 
stécksenX 
steeënXacheter qch. à l'enchère
steemetzerenXburiner
stëftenXdonner qc.
steierenXappliquerdestaxes
steigerenXaugmenter
steiwenXempeser
stellenXposer
stëllenXallaiter
stëllstoenX 
stelzenXmarcher
stemmenXvoter
stëmmenXvoter
stempelenXestampiller
stengegenXlapider
sténkenXpuer
stenographéierenXsténographer
stëppelenXprovoquer
steppenXpiquer
steriliséierenXstériliser
stibitzenXchoper
stiechenXpercer
stielenXvoler
stierksenX 
stiermenXattaquer
stierwenXmourir
stierzenXchuter
stigmatiséierenXstigmatiser
stiichtenXjouer un mauvais tour à qn.
stiliséierenX 
stimuléierenXstimuler
stipuléierenXstipuler
stiwwelenXmarcher
stockéierenXstocker
stoenXêtre debout
stolperenXtomber
stolzéierenXparader
stompenX 
stoppenXstopper
stornéierenXannuler
stoussenXpousser
straffenXcomprimer
sträichenXpeindre
sträifenXfrôler
stralenXbriller
strämmenX 
strampelenXgigoter
strandenXéchouer
stranguléierenXstranguler
strapazéierenXfatiguer
stréchelenXhachurer
streckenXrepasser
stréckenXtricoter
streeënX 
streidenXquereller
streikenXfaire la grève
stréilenXcaresser
stréimenXaffluer
strenzenX 
strëppenXhisser
stressenXstresser
strëtzenX 
striewenXaspirerà qc.
strigelenXpeigner
strizenXtorturer
strofenXpunir
stronzenX 
strotzenXdéborder
struewelenXgigoter
strummenXvagabonder
stuckelenXactionnerparà -coups
stuckenX 
studéierenXétudier
stuerksenX 
stullenX 
stuppenXdiminuer
stupsenXcoudoyer
stutzenXdouter
stylenXsoigner
subliméierenXsublimer qc.
subsistéierenXsubsister
substantivéierenXsubstantiver
substituéierenXsubtituer
subventionéierenX 
suckelenXsucer
suddelenXdégouliner
suedelenXbâter
suergenXveiller
suggeréierenXsuggérer
sühnenXexpier
summenXbourdonner
supposéierenXaccepter
suppriméierenXabolir
surfenXsurfer
surveilléierenXobserver
suspendéierenXsuspendre
swingenXswinguer
symboliséierenXsymboliser
sympathiséierenX 
synchroniséierenXsynchroniser
syndikaliséierenXsyndicaliser
systematiséierenXsystématiser
   
T  
   
taaschtenXtâtonner
tabelléierenXlister
tabuiséierenXtabouiser
tachtelenX 
tadelenXblâmer
tailléierenX 
täisselenX 
talonnéierenX 
tamponéierenXtamponner
tanguéierenX 
tankenXfaire le plein
tapezéierenXtapisser
tapisséierenXtapisser
tappenXavancerà tâtons
taréierenXévaluer
tariféierenXcalculer
tarnenXcamoufler
tässelenXdéposer
tätowéierenXtatouer
tauschenXchanger
taxéierenXtaxer
technifizéierenXtechniciser
techniséierenXtechniciser
téckenXpousser
teimerenX 
téinenXteinter
téitschenX 
telefonéierenXtéléphoner
telegraféierenXtélégraphier
tëlterenX 
temperéierenXtempérer
tendéierenXtendre
tentéierenXtenter
tëppelenXdessinerdespetitspoints
terrasséierenXterrasser
terroriséierenXterroriser
tëschelagerenX 
tëschelandenX 
testéierenXtester
testenXtester
textenXcomposer
thematiséierenXthématiser
theoretiséierenXthéorétiser
tickenXfaire tic-tac
tierkelenXzigzaguer
tiermenXempiler
timbréierenXtimbrer
timenXarranger
tippenXtaper
titeléierenXtitrer
toastenXtoaster
toleréierenXtolérer
tommelenXhâter
tompenXassoupir
tonkenX 
topenXtofumblearound
tormentéierenX 
tornéierenX 
torpedéierenXtorpédier
torturéierenXtorturer
touchéierenXtoucher
toufenX 
toupéierenXtouper
tozenXbavarder
traatschenXbavarder
tracasséierenXtracasser
trafikéierenX 
trainéierenXentraîner
traitéierenXtraîter
traktéierenXtraîter
trampelenXpiétiner
trampenXfaire de l'auto-stop
transferéierenXtransférer
transforméierenXtransformer
transitéierenXconduire
transponéierenXtransponer
transportéierenXtransporter
träntelenXgâchersontemps
trappenX 
trätschenXbroyer qc
trauenXfaire confiance à qn.
trauerenXpleurer
traufelenX 
traumatiséierenXtraumatiser
treckenX 
treffenXrencontrer
tréinenXpleurer
trëllenXtomber
trëmmelenX 
tremoléierenX 
trëndelenXtourbillonner
trëppelenXaller
trëtzenX 
trianguléierenX 
tricksenXbidouiller qc.
triedenXmarcher
triéierenXtrier
triichterenX 
trimmenXentrâner
tripléierenXtripler
tripsenXbroyer
triumphéierenXtiompher
triwwelenXtripoter
trommenXrendre public
trompéierenXtromper
trompenXcouper à qch.
troterenXproclamerà toutvent
trotzenXaffronter
troubléierenXtroubler
trounenXtrôner
truechtenX 
trutschenX 
tuckenXcogner
tuckerenX 
tuddelenXbégayer
tüftelenXbricoler
tuppenXtapper
turnenXfaire de la gymnastique
tuschenX 
tutenXklaxonner
twistenXtwister
tyranniséierenXtyranniser
   
U  
   
ubaggerenXdraguer
ubäissenXmordre
ubakenXprécuire
ubannenXattacher qch. en liant
ubauenXaccoler
ubaupsenXgrogner
ubehalenXvêtement
übenXexercer
ubëndelenX 
ubezuelenXverserunacompte
ubiddenXoffrir
ubiedelenXtobegsth.ofso.
ubillenXaboyeraprèsqn.
ubitzenXcoudre
ublockenX 
ublosenXsouffler
ubrëllenXhurler
ubrennenXbrûler
ubriechenXcasser
ubrodenXcuis.
ubuerenXpercer
uechtdoenX 
uechtenXestimer
uechtginnX 
uelegenXhuiler
uerderenXordonner
uergelenX 
uerteelenXjuger
ufachenX 
ufalenXattaquer
ufänkenXcommencer
ufaulenXcommencerà pourrir
ufechtenXcontester
ufeierenXencourager
uféierenXmener
ufëmmenX 
ufiichtenX 
ufillenXtoucher
ufléienXcommencerà voler
ufréierenX 
ufrënnenXlierd'amitié
ufriessenXronger
ufroenXdemander
ufuerderenXdemander
ufuerenXdémarrer
ugehéierenXappartenirà 
ugesinnXregarder
ugewinnenXhabituer
uginnXvanter
ugläichenXajuster
ugoenXaborder
ugräifenXattaquer
ugrenzenXvoisiner avec qch.
ukatzenXdégoûter
ukéierenX 
ukënnegenXannoncer
ukettenXenchaîner
ukierpenXfairedémarrer
uklaatschenXcafter
uklamenX 
uklamerenXaccrocher
uklapenX 
uklappenXporte
ukliewenXcoller
uknabberenXronger
uknäppenXboutonner
uknipsenXà l'aided'unbouton
ukollenXcoller
ukommenXarriver
ukoppelX 
ukräidenXreprocher
ukräizenXmarquerd'unecroix
ukrallenX 
ukrämpenXattacher
ukrazenX 
ukréienXréussirà allumer
ukuckenXdeprès
ukuerbelenXrelancer
ulaachenXsourire
ulaaschtenXimputer
ulackelenXattirer
ulafenXdémarrer
uleedenXguider
uleeënXaborder
uléidenX 
uleienXmouler
uléierenXacquérirparapprentissage
uleimenX 
uloossenXlaisserallumer
umaachenXallumer
umarschéierenXmarche
umauerenX 
umellenXannoncer
umoossenXvêtement
unafenXduregard
undeitenXindiquer
undichtenXattribuer qch. à qn.
undockenXaccoster
undoenXhabiller
undreanX 
undréchnenXsécher
undréckenXappuyer
undréienXouvrir qch
undréinenXouvrir qch
undreiwenXinciter
uneckenXheurter
uneegnenX 
unerkennenXreconnaître
unhaenX 
unhalenXarrêter
unhänkenXaccrocher
unhauchenXsouffler
unhéierenXécouter
unhëllefenX 
unhëtzenXchauffer
unhiewenXsoulever
unhimmelenXadorer
unhuelenXadmettre
unhunnXporter un vêtement
unneelenXclouer
unnéienXcoudre
unnittenX 
untreffenXpersonne
untriedenXrassembler
unzapenXcapter
unzeechnenXmarquer
unzéienXtighten
unzielenXcommencerà compter
upakenXymettre
upapenXavecdelacolled'amidon
upassenXadapter
upechenXafficher
upeilenXviser qc.
upéilenX 
upickenX 
uplanzenXcultiver
upöbelenXengueuler
uprangerenXdénoncer
uprobéierenXessayer un vêtement
uquatschenXaccoster
uräicherenXenrichir
uräissenXentamer
urämpelenX 
uranzenXgronder
urappenX 
urbaniséierenXurbaniser
urechnenXhonorer
uréckenXrapprocher
ureegenXinviter
ureesenXarriver
uréierenXtoucher
ureiwenXbroyer
urennenXlancercontreqn.
uriedenXaccoster
uriichtenXcauser
urinéierenXuriner
urodenXrecommander
uropféierenX 
uruffenXappeler
usammelenXaccumuler
usaugenXaspirer
uschafenX 
uschäissenXroulerqn.
uschéissenXentirant
uschellenXsonner
uschirenX 
uschläichenXà pasfeutrés
uschlappenX 
uschléissenXconnecter
uschloenXafficher
uschmierenXdénoncer
uschnäizenX 
uschnallenXattacher
uschneidenXentamer
uschrauwenXvisser
uschreiwenXécrireà qn.
uschwäerzenXdébiner
uschweessenXsouder
uschwemmenXalluvionner
uschwindelenXmentir
useeënXcommencerà scier
usetzenXrabouter
usichenXsolliciter
usidelenXdomicilier
usinnX 
usoenXannoncer
uspäizenXcracher
uspanenXattacher
uspillenXjouer
usprangenXdémarrer
usprëtzenX 
ustachelenXinciter
ustëftenXinciter
usteierenXdiriger
ustellenXfairelaqueue
ustëmmenXentonner
ustëppelenXfomenter
ustiechenXallumer
ustiwwelenXfomenter
ustoenXfairelaqueue
ustoussenXheurter
ustrahlenX 
usträichenXpeindre
ustréckenXceinture
ustrengenXefforcer
ustriewenXbriguer
ustronzenX 
usuckelenXcommencerà sucer
usurpéierenXusurper
uuchtenX 
uvertrauenXconfier
uweisenXindiquer
uwénkelenX 
uwennenXappliquer
uwerfenXlancer
uwichsenX 
uwielenXcomposer
uwiermenXchauffer
uwinnenXhabituer
uwuessenXenraciner
uzenXmoquer
   
V  
   
vaccinéierenXvacciner
vagabundéierenXvagabonder
validéierenXvalider
valoriséierenXvaloriser
vaporiséierenXvaporiser
variéierenXvarier
vegetéierenXvégéter
ventiléierenXventilate
veraarbechtenXassimiler
veraarmenXappauvrir
veraarschenXberner qn.
verafenX 
veräiferenX 
veräisenXgivrer
verängschtegenX 
verangschtenX 
verankerenXimplanter
verännerenXchanger
veräntwerenXjustifier
veräppelenXprendre qn. pour un con
verausgabenXprodiguer
veräusserenXaliéner
verbaaschterenXlaisserà l'abandon
verbabbelenXfaireunegaffe
verbäissenXacharnersur
verballerenXtirer à côté
verbannenXrelier
verbarrikadéierenXbarricader
verbatterenXaigrir
verbauenXbâtirmal
verbéienXplier
verbéissenXpurger
verbëllegenXréduire le prix
verbellenX 
verbëlzenXbosseler
verbesserenXcorriger
verbetzelenX 
verbëtzenXgâcher
verbiddenXinterdire
verbiergenXporter garant de
verbläienXplomber
verblatzenXpâlir
verbleechenXpâlir
verbléienXtowhiter
verblennenXaveugler
verblödenXdevenir idiot
verbluddenXvider de sang
verbockenXéchouer
verbotzenXcrépir
verbrauchenXconsommer
verbreedenXélargir
verbréiwenXcomptabiliser
verbréngenXpasser
verbrennenXbrûler
verbriechenXcomettre
verbrigelenX 
verbruedenX 
verbuchenXcomptabiliser
verbuerenX 
verbummelenXtraîner
verchromenXchromer
verdächtegenXsuspecter
verdäitlechenXélucider
verdäitschenXgermaniser
verdamenXqualifier
verdämpenXceder
verdangenX 
verdankenXdevoir qch. à qn.
verdauenXdigérer
verdeckenXcacher
verdeedegenXdéfendre
verdeelenXdistribuer
verdéiwenXapprofondir
verdéngenXsalaire
verdenkenXcomprehensible
verdënnenXdiluer
verdiebelenXplier
verdierenX 
verdierwenXgâcher
verdiischterenXmourir de soif
verdillegenX 
verdommenXabêtir
verdonkelenXassombrir
verdonnerenX 
verdonstenXévaporer
verdrängenXrefouler
verdréchnenXflétrir
verdréckenXmanger
verdrecksenXencrasser
verdreemenXrêver
verdréienXtordre
verdréinenXtordre
verdréissenXchagriner
verdreiwenXchasser
verdroenXsupporter
verdruddelenXfroisser
verduebelenXdoubler
verduftenXdécamper
verebbenXdiminuer
vereedegenXassermenter
vereedelenX 
vereelzenX 
vereenegenXunir
verëffentlechenXpublier
veréierenXhonorer
vereinfachenXsimplifier
veréiwegenXimmortaliser
verengenXrétrécir
verënnerlechenXintérioriser
verfaassenXrédiger
verfalenXdéchoir
verfälschenXfausser
verfänkenXempêtrer
verfaulenXpourrir
verfechtenXprofesser
verfeelenXmanquer
verfeierenXfêter
verféierenXséduire
verfeindenXbrouiller
verfeinerenXaffiner
verfidderenX 
verfierwenXdéteindre
verfilmenXporter à l'écran
verfilzenXfeutrer
verflaachenXabrutir
verflappenX 
verflechtenXenchevêrer
verfleegenXnourrir
verfléienXenvoler
verflichtenXengager
verfluchenXmaudire
verfollegenXpoursuivre
verformenXdéformer
verfrachtenXcharger
verfréienX 
verfriemenXtransposer
verfriessenXgoinfrer
verfuerenXtromper de route
verfügenXdisposer
verfuschenXgâcher
verfuussenXdébiner
vergaachelenX 
vergadderenXmourir d'impatience
vergäklenX 
vergaloppéierenX 
vergasenXgazer
vergëftenXempoisonner
vergëllenXrevaloir
vergëtterenX 
vergewaltegenXvioler
vergewësserenXassurer
vergiessenXoublier
verginnXadjuger
vergitterenXgrillager
vergläichenXcomparer
verglasenXvitrer
verglousenXincandescer
vergoenXestomper
vergonnenX 
vergraatschenX 
vergräifenXtromper en saisissant
vergraulenXeffaroucher
vergreeënX 
vergréisserenXagrandir
vergrimmelenXémietter
vergruewenXenterrer
verguldenX 
verhaaspelenX 
verhaenXtapersur
verhäerdenXdurcir
verhaftenXarrêter qn.
verhalenXretenir
verhammelenX 
verhandelenXmarchander
verhänkenXprononcer
verharmlosenXminimiserlagravité
verhaselenX 
verhätschelenXbichonner
verheelenXguérir
verheemlechenXcacher
verheeschenXpromettre
verhéierenXinterroger
verhëllefenXaider à qch.
verhéngerenXmourir de faim
verhënnerenXempêcher
verherrlechenXglorifier
verhexenXensorceler
verhiddenX 
verhiewenXfairemalensoulevant
verhonzenXdélabrer
verhouerenXforniquer
verhuddelenX 
veriergerenX 
verierwenXléguer
verirenXégarer
veriwwelenXenvouloir à qn. de qc.
verjärenX 
verjazzenXjazzer
verjéngenXrajeunir
verjoenXchasser
verjubbelenXdépenser
verjuppenX 
verkabelenXcâbler
verkachenXévaporer
verkafenXvendre
verkallekenXentartrer
verkallenX 
verkasemattuggelenX 
verkéierenXfréquenterqn.
verkeilenXcoincer
verkënnegenXproclamer
verkennenXméconnaître
verkënnenX 
verkettenXattacheravecunechaîne
verkierperenXincarner
verkierzenXraccourcir
verkitschenXdevenir kitsch
verkittenX 
verklappenXvendre
verklauselenX 
verkleedenXdéguiser
verkléngenXestomper
verklengerenXréduire
verkliewenXfermerencollant
verklompenXgrumeler
verkludderenXperdre
verknacherenX 
verknacksenXtordre
verknalenX 
verknallenXtomberamoureux
verknaschtenXsalir
verknätzelenXemmêler
verknauterenX 
verknëppenXconnecter
verkniwwelenXfroisser
verknorpelenXdevenir cartilageux
verknujelenXfroisser
verkohlenX 
verkommenXtomberbas
verkonsuméierenXconsommer
verkoppelenXamoureuse
verkraaftenXendurer
verkräichenX 
verkrämpelenXcompliquer
verkrampfenXconvulser
verkrauchenXterrer
verkraudenX 
verkrazenXgriffer
verkrëmmenXtordre
verkrëppelenXestropier
verkrozelenX 
verkuckenXmalvoir
verkuerbelenXtroubler
verkuuschtenXdéguster qc.
verlaangenXexiger
verlaangerenXlanguirdeqn.
verlafenXtromper de chemin
verlagerenXdéplacer
verlängerenXrallonger
verläschenXéteindre
verlauschterenXmalentendre
verleedenXinciter
verleeënXdéplacer
verleegenenX 
verleidenXsupporter
verléidenXsouder qc.
verléierenXperdre
verléinenXprêter
verléiwenXtomberamoureux
verletzenXblesser
verliesenXlire
verliewenX 
verlobenXfiancer
verlompenX 
verloossenXquitter qch.
verlotterenXdégénerer
verlouderenXdégénerer
verlounenXlouerà qn.
verlousenXtirer au sort
verluedenXcharger
verluppenX 
vermaachenXléguer
vermaartenXcommercialiser
vermaledeienX 
vermasselenXgâcher
vermauerenXmurer
vermeidenXéviter
vermëmpelenX 
vermëschenXmélanger
vermëssenXmanquerà qn.
vermëttelenXcommuniquer
vermierkenXnoter
verminnenXminer
vermiwwelenXfrapper
vermolenX 
vermoossenXmesurer
vermoschterenXbâcler
vermuddenXsupposer
vermuelenXmoudre
vermummenXencagouler
vermurksenX 
vermuuschtenXpourrir
vernäipenXincliner
vernaschelenXboulotter
vernéckelenXnickeler
verneelenXfermer
vernéierenX 
vernennenXgronder
vernetzenXmettre en réseau
vernichtenXanéantir
verniwwelenXbrouiller
vernoléissegenXnégliger
veronéierenX 
verongléckenXaccidenter
veronsécherenXdéstabiliser
verontreienXdétourner qc.
verordonnéierenXordonner
verpachtenXaffermer
verpafenX 
verpakenXemballer
verpännenX 
verpassenXrater
verpatschenX 
verpechenXcoller
verpefferenXmettre trop de poivre
verpennenXoublier
verpeschtenXpuer
verplangenXplanifier
verplanzenXdéplanter
verplättelenX 
verpléischterenXmettre un pansement
verplemperenXglander
verpolverenXgaspiller
verpoppenX 
verpoufenXdéflagrer
verpreisenX 
verproviantéierenX 
verprozesséierenX 
verpuffenXdéflagrer
verquëssenXoublier
verräissenXéreinter
verraschtenXrouiller
verrauenX 
verrechnenXfaireuneerreurdecalcul
verréckelenXdéplacer
verreesenXpartirenvoyage
verréierenXmélanger
verreiwenX 
verrenkenXtordre
verrennenXtromper de route
verrëschtenX 
verrëtschenXglisser
verrigelenXbloquer
verriichtenXaccomplir
verrodenXtrahir
verrompelenX 
verrouschtenX 
verrubbelenX 
verrutschenXglisser
versabbelenXgaspiller
versäckelenXmoraliser
versackenXenfoncer
versalzenXtropsaler
versammelenXréunir
versauenXdélabrer
versauerenXacidifier
versaufenX 
versaumenX 
verschacherenXbrocanter
verschäerfenXexacerber
verschafenXprocurer
verschaffenXtravailler qch.
verschäichenXchasser
verschäissenXmanquer
verschalenXcoffrer
verschampeléierenX 
verschandelenXdéparer
verschanzenXcantonner
verschärenXenterrer
verschätzenX 
verschéckenXenvoyer
verschëddenXverserà côté
verschëffenXembarquer
verschéinerenXembellir
verschéissenXtirer à côté
verschëllenXrendre coupable
verschenkenXoffrir qch.
verschierbelenXbazarder qc.
verschläissenXuser
verschlampenXnégliger
verschlappenX 
verschlechterenXdégrader
verschléckenXavalerdetravers
verschleefenXdéporter
verschleiderenXbrader
verschleierenXdissimuler
verschleimenXempâter qc.
verschléissenXfermerà clé
verschlëmmerenXengraver
verschléngenXengloutir
verschlëppenX 
verschloenXcouperlesouffle
verschlofenXréveillertroptard
verschluppenX 
verschmäerzenXendurer
verschmëlzenXfusionner
verschmierenXbarbouiller
verschmotzenXsalir
verschnappenXenrhumer
verschnauwenX 
verschneidenX 
verschnëppelenX 
verschoterenXimpressioner
verschounenXfaire grâce à qn. de qch
verschrauwenXvisser
verschreiwenXprescrire
verschrottenXcasser
verschummelenX 
verschwannenXdisparaître
verschwätzenXtromper en parlant
verschweessenXtranspirer
verschwendenXgaspiller
verschwéngsenXbousiller
verschwierenXconjurer
versécherenXassurer
verséissenXsucrer
versëlwerenXargenter
versëndegenXpécher
versengenXbrûler
versenkenXengloutir qc
versetzenXasséner
verseuchenXpolluer
versichenXessayer
versickerenXinfiltrer
versielenXrosser
versigelenXsceller
versimmerenX 
versklavenXesclavager
versoenXéchouer
versöhnenXconcilier
verspannenXfiler qc.
verspärenXbarrer
verspéidenXattarder
verspekuléierenX 
verspellegenX 
verspierenX 
verspillenXdémériter
verspottenXpersifler
versprangenX 
verspreedenXpropager
versprëtzenXgicler
verspriechenXpromettre
verstaatlechenXétatiser
verstäerkenXrenforcer
verstäipenX 
verstännegenXcommuniquer
verstauchenXfouler
verstauenXcaser
verstëbsenXempoussiérer
versteeënXmettre aux enchères
versteierenXdéclarer
verstellenXdéregler
verstëmmenXdésaccorder
verstengerenXpétrifier
verstiechenX 
verstoenXcomprendre
verstoppenXabriter
verstoussenXrejeter
verstralenXatomiser
verstréckenXimpliquer
verstriewenX 
verstruewelenX 
verstümmelenXamputer
versuppenX 
vertässelenX 
vertauschenX 
vertounenXsonoriser
vertréischtenX 
vertrëppelenX 
vertriedenXreprésenter
veruechtenXmépriser
veruerteelenX 
veruertelenX 
verursaachenXcauser
veruzenX 
verwackelenX 
verwaltenXadministrer
verwannenX 
verwäschenX 
verwéckelenXimpliquer
verweechlechenXamollir
verwëlderenX 
verwëllefenX 
verwënschenX 
verwëschenX 
verwielegenX 
verwielenX 
verwierenX 
verwierklechenXréaliser
verwinnenXgâter
verwitterenXdégrader
verwonnenX 
verwonnerenXétonner
verwuerelenX 
verwuerzelenX 
verwuessenX 
verwunnenX 
verwurschtelenX 
verzauberenX 
verzéckerenX 
verzeienXpardonner
verzënnenX 
verzënsenXimposer
verzerrenX 
verzichtenXrenoncer à qch.
verzierenXdécorer
verzillenX 
verzollenX 
vexéierenXvexer
vibréierenXvibrer
violéierenXvioler
virausberechnenX 
virausbestëmmenX 
virausbezuelenX 
virausfuerenX 
virauskuckenX 
virauslafenX 
virausplangenX 
virbehalenXréserver
virbehandelenXà untraitement
virbereedenXpréparer
virbestellenXréserver
virbiedenXtoleadprayer
virbréngenXprésenter
virbuerenXvriller
virdanzenXfaireunedémonstrationdedanse
virdatéierenXantidater
virdenkenXpenser
virdrängenXfaufiler
virdroenXprésenter
virenthalenXcacher qch. à qn
virfannenXtrouver
virféierenXprésenter
virfinanzéierenXfinancer
virfuerenXarrêter à proximité
virgeheienXreprocher
virgesinnXprévoir
virgoenXprocéder
virgräifenXdevancer
virhalenXtenirdevant
virhuelenXprévoir
virhunnXpenser faire qch.
virkéierenX 
virknaenX 
virknäppenXprendre qn. à partie
virkommenXproduire
virlafenXcourirdevant
virleeënXsoumettre
virleienXêtre
virliesenXlireà voixhaute
virliewenX 
virloossenXlaisser dépasser
virmaachenXfairedesillusions
virmolenX 
virprogramméierenXprérégler
virsangenXchanter
virschaffenXpréparerletravail
virschéckenXenvoyeravant
virschéissenXargent
virschloenXproposer
virschlofenX 
virschneidenX 
virschreiwenXimposer
virschwäermenXadmirer
virschwätzenX 
virschwiewenXimaginer
virsoenX 
virspanenXaccoupler
virspillenXauditionner
virsprangenXavancerensautant
virstellenXprésenter
virstoussenX 
virstreckenXdel'argent
virtänschenX 
virtriedenXavancer
virturnenX 
virunhëllefenX 
virusoenX 
virverleeënXavancer qch.
virweisenXmontrer
virwerfenXreprocher
virzéienXpréférer
viséierenXviser
visionéierenX 
voiléierenX 
votéierenXvoter
vreckenXcrever
vulgariséierenX 
vulkaniséierenX 
   
W  
   
waachenXveiller
waakregmaachenX 
waakregrëselenX 
waardenXattendre
wackelenXbouger
wäertenXestimer
wäichenXdisparaître
wäissenXblanchir
walzenXpasser au rouleau
wandelenXchanger
wanderenXfaire des randonnées
wanterenX 
wänzelenXroulerparterre
warnenXprévenir
wäschenXlaver
wässerenXdonner de l'eau
watschelenXdandiner
wattéierenX 
wechbaatschenX 
wechbleiwenX 
wechblosenX 
wechbréngenX 
wechdréckenX 
wechdreiwenX 
wechdroenX 
wechfalenX 
wechféierenX 
wechfëschenX 
wechfléienX 
wechfriessenX 
wechfuerenX 
wechgeheienX 
wechginnX 
wechgoenX 
wechhalenX 
wechhänkenX 
wechhuelenX 
wechiessenX 
wechjoenX 
wechkommenX 
wechkräischenX 
wechkrazenX 
wechkréienX 
wechkuckenX 
wechlafenX 
wechleenX 
wechléinenX 
wechloossenX 
wechmaachenX 
wechrappenX 
wechraséierenX 
wechrationaliséierenX 
wechraumenX 
wechréckelenX 
wechreiwenX 
wechrennenX 
wechrëtschenX 
wechrullenX 
wechschéckenX 
wechschëddenX 
wechschéissenX 
wechschenkenX 
wechschëppenX 
wechschleefenX 
wechschloenX 
wechschnapenX 
wechschneidenX 
wechsetzenX 
wechsprengenX 
wechspullenX 
wechstellenX 
wechstiechenX 
wechstierwenX 
wechstoussenX 
wechtriedenX 
wechwerfenX 
wechwëschenX 
wechzauberenX 
wechzéienX 
wéckelenXlanger
weckenX 
weechenXtremper
weedenXpâturer
weiderbezuelenX 
weiderbréngenX 
weiderfléienX 
weidergesinnX 
weiderschleefenX 
weiderschlofenX 
weidersoenX 
weiderveraarbechtenX 
weiderverbreedenX 
weiderverfollegenX 
weiderverierwenX 
weiderverkafenX 
weiderverlounenX 
weidervermëttelenX 
weiderverwennenX 
weiderverzielenX 
weiderwëssenX 
weiderzéienX 
wéidoenX 
weienXpeser
wéienXbercer
weigerenXrefuser
wéimerenXgémir
weisenXmontrer
weismaachenX 
wéitschenXdonner une baffe
wëlderenXchasser
wëldsenX 
wëllenXvouloir
wëlzenX 
wénkenXsaluer
wennenXtourner
wënnenXcontorsionner
wënschenXsouhaiter
werfenXjeter
wëschenXpasser la serpillière
wëssenXsavoir
wettenXparier
wetzenXaiguiser
wibbelenXremuer
wichsenXcirer
widderlafenX 
widderrennenX 
widderstriewenX 
wiederenXgronder
wielenXchoisir
wierbelenXtourbilloner
wierdegenXrendre hommage
wierenXdéfendre
wierfelenXjouer aux dés
wiergenXétrangler
wierkenXagir
wiermenXchauffer
wierzenX 
wiesselenXchanger
wiewenXtisser
wimmelenXabonder
winnenXhabituer
wirtschaftenXgérer
witterenX 
woenXoser
wonnerenXétonner
wouermaachenX 
wucherenXproliférer
wuermenXpréoccuper
wuessenXcroître
wullenXfouiller
wunnenXhabiter
wurschtelenXtripoter
wutschenXéchapperà 
   
Z  
   
zaangenX 
zabbelenXfrétiller
zackenX 
zammerenXcharpenter
zänkenXtaquiner
zapenXtirer au tonneau
zappenXtremper
zäséierenX 
zauberenXfaire des tours de magie
zauselenXébouriffer
zechenX 
zeckenXtaquiner
zéckenXhésiter
zéckerenXsucrer
zeechnenXdessiner
zeemenXapprivoiser
zeidegenXmûrir
zeienXprocréer
zéienXtirer
zelebréierenXcélébrer
zeltenXcamper
zementéierenXcimenter
zénkenX 
zenséierenXcensurer
zentraliséierenXcentraliser
zerbaalgenX 
zerbaissenX 
zerbëlzenXbosseler
zerbréckelenXeffriter
zerbriechenXbriser
zerbrigelenX 
zerdämmerenX 
zerdiebelenXplier
zerdiedegenX 
zerdréckenXécraser
zerdruddelenXfroisser
zerechtbéienX 
zerechtfannenX 
zerechtkommenX 
zerechtleeënX 
zerechtschneidenX 
zerechtweisenX 
zerfachenXtabasser
zerfalenXtomberenruines
zerfatzenX 
zerfleeschenXdéchiqueter
zerfriessenXronger
zergoenXfondre
zergrimmelenXémietter
zerhaenXmettreenmorceaux
zerkazenX 
zerkëssenX 
zerklappenXbattre
zerklengerenXréduire en morceaux
zerknabbelenX 
zerknabberenX 
zerknaenXmâcher
zerknauterenXfroisser
zerknautschenXfroisser
zerkniwwelenXfroisser
zerknujelenXfroisser
zerknuppenXdémanteler
zerkrazenXrayer
zerkrichenX 
zerkrozelenX 
zerlafenX 
zerleeënXdécouper
zermalmenXbroyer
zermaulenXbrouiller
zermujelenX 
zerothalenX 
zerpickenXpiquer
zerpléckenXdécortiquer
zerploenX 
zerquetschenX 
zerräissenXdéchirer
zerrappenXdéchirer
zerreiwenXrâper
zerriedenXnoyerdansunflotdeparoles
zerschauterenXrâper
zerschloenXbriser
zerschneidenXdécouper
zerschnëppelenXdécouper
zerschréipsenXégratigner
zerseeënXscier
zersetzenXdécomposer
zersidelenX 
zerspläiterenXbriser
zersprangenXvolerenéclats
zerstäubenXvaporiser
zerstéckelenXmettreenmorceaux
zerstéierenXdétruire
zerstiechenX 
zerstoussenXbroyer
zerstreeënXdisperser
zerstreidenXdisputer
zertéitschenXbosseler
zertrëppelenXaveclepied
zertriedenXécraseraveclepied
zertripsenX 
zerwullenXmettre en désordre
zerzauselenXdécheveler
zëssenXcalmer
zesummebakenX 
zesummebannenX 
zesummebauenX 
zesummebitzenX 
zesummebleiwenX 
zesummebrauenX 
zesummeflaatschenX 
zesummefléckenX 
zesummefléissenX 
zesummegeheienX 
zesummekierenX 
zesummekliewenX 
zesummekrämpenX 
zesummekrazenX 
zesummekuchenX 
zesummeläpperenX 
zesummeleeënX 
zesummeleienX 
zesummeleimenX 
zesummendréckenX 
zesummendreiwenX 
zesummendruddelenX 
zesummenneelenX 
zesummentrëllenX 
zesummentrommelenX 
zesummenzéienX 
zesummepakenX 
zesummepechenX 
zesummeperchenX 
zesummepressenX 
zesummerennenX 
zesummerullenX 
zesummesackenX 
zesummeschäissenX 
zesummeschärenX 
zesummeschëddenX 
zesummeschëppenX 
zesummeschleefenX 
zesummeschruppenX 
zesummeschweessenX 
zesummespanenX 
zesummespéngelenX 
zesummespuerenX 
zesummestiechenX 
zesummestrX 
zesummewéckelenX 
zesummewierkenX 
zesummklompenX 
zevirkommenX 
zibbelenX 
zidderenXtrembler
zielenXcompter
zierenXdécharner
zierkelenXcompasser
ziichtenXcultiver
zilenXviser
zillenXélever
zirkuléierenXcirculer
zischenXchuinter
ziseléierenXciseler
zitéierenXciter
ziviliséierenXciviliser
zortéierenXassortir
zoubäissenXmordre
zoubannenXlacer
zoubauenX 
zoubereedenXpréparer
zoubëtonéierenXbétonner
zoubitzenX 
zoubleiwenXresterfermé
zoudeckenXrecouvrir
zoudoenX 
zoudréckenXfermer
zoudréienXfermer
zoudréinenXfermer
zoudreiwenX 
zoudroenXtobefall
zouerkennenXreconnaître
zoufächerenX 
zoufalenXêtre attribué par lehasard
zouféierenXconduire
zoufléienX 
zoufréierenXgeler
zougeheienXjeter
zougestoenXconcéder
zouginnXavouer
zougipsenXboucherenplâtrant
zougoenXfermer
zougräifenXutiliser
zouhalenXtenirferme
zouhänkenX 
zouheelenXcicatriser
zouhuelenXprendre du poids
zoujoenX 
zoujubelenXacclamer
zoukéierenXledosà qn
zouklakenXclaquer
zouklappenXfermer
zoukliewenXfermerencollant
zouknäppenXboutonner
zouknuppenXfermerbruyamment
zoukollenXfermerencollant
zoukommenXajouter
zoukréienXréussirà fermer
zoulafenXcourirà larencontrede
zouleenX 
zouloossenXaccorder
zoumaachenXfermer
zoumauerenXmurer
zoumuddenXexiger
zoupakenXattraper
zoupechenXfermerencollant
zoupëtzenX 
zoupléischterenXaméliorer
zouprostenXporter un toast
zourechnenXclasser
zouriedenX 
zouriichtenXpréparer
zouruffenXcrier
zouschäissenX 
zouschärenXcombler
zouschéckenXenvoyer
zouschëddenXcombler
zouschéissenXfaireunepasse
zouschëppenXcombler
zouschloenXclaquer
zouschmierenXmastiquer
zouschnapenXhapper
zouschousterenX 
zouschrauwenX 
zouschreiwenXattribuer
zousécherenXassurer
zousetzenXajouter
zousoenXconfirmer
zouspärenXfermerà clé
zouspëtzenXaggraver
zouspillenXpasser
zouspriechenXattribuer
zoustellenXbarrer
zoustëmmenXconsentir
zoustiechenX 
zoustoppenXboucher
zoustoussenXarriver
zoustréckenXlacer
zoutässelenX 
zoutippenX 
zoutrauenXcroireqn.capablede
zoutreffenXconvenir
zouuerdnenXattribuer
zouwanderenXimmigrer
zouweisenXattribuer
zouwénkenX 
zouwennenXtourner
zouwerfenXjeter
zouzéienXcontracter
zräissenX 
zréckäntwerenX 
zréckbezuelenX 
zréckbleiwenX 
zréckbréngenX 
zréckdatéierenX 
zréckdenkenX 
zréckdréckenX 
zréckdréienX 
zréckdréinenX 
zréckdreiwenX 
zréckeruewerenX 
zréckerwaardenX 
zréckfalenX 
zréckfannenX 
zréckféierenX 
zréckfléienX 
zréckfroenX 
zréckfuerderenX 
zréckfuerenX 
zréckgewannenX 
zréckhalenX 
zréckhuelenX 
zréckkréienX 
zréckkuckenX 
zrécklafenX 
zréckleeënX 
zréckleienX 
zréckloossenX 
zréckmailenX 
zréckmaulenX 
zréckpäifenX 
zréckrechnenX 
zréckruffenX 
zréckschaltenX 
zréckschéckenX 
zréckschéissenX 
zréckschloenX 
zréckschreiwenX 
zréckspigelenX 
zréckspillenX 
zréckstellenX 
zréckstoenX 
zréckstoussenX 
zréckstralenX 
zréckverfollegenX 
zréckverleeënX 
zréckversetzenX 
zréckweisenX 
zréckwénkenX 
zuckenXfrémir
zündenXallumer
zupfenXarracher
zwaffenX 
zwangsrekrutéierenXrecruterdeforce
zwéckenX 
zweiwelenXdouter
zwéngenXobliger
zwitscherenXgazouiller
 

 

Nous sommes certifiés ISO 17100:2015 !Nous sommes certifiés ISO17100:2015!